เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

9786160822379-30203รหัสหนังสือ: 30203 ชื่อหนังสือ: เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ISBN    : 9786160822379
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ สุโมตยกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 552 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 250 บาท

หนังสือ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบรูณ์ ทั้งหลักวิชาการและหลักปฎิบัติ ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ตอนคือ ตอนแรก ว่าด้วยหลักพื้นฐานของการทำความเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของระบบ ตอนที่สอง ว่าด้วยระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น ตอนที่สาม ว่าด้วยการปรับอากาศ วงจรอากาศ ไซโครเมตริก เครื่องปรับอากาศ และการคำนวณขนาดเครื่องที่จะใช้ติดตั้ง สำหรับตอนสุดท้าย การซ่อม การติดตั้ง และการบริการ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับการแปลงค่าหน่วยต่างๆ ที่ใช้ และการฝึกหัดเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า

Continue reading “เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ”

เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

9786160805099-30202-BMรหัสหนังสือ: 30202 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ISBN    : 9786160805099
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ สุโมตยกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 168 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2555
ราคา 150 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ”เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”ครอบคลุมทั้งหลักวิชาการและหลักปฏิบัติ ตั้งแต่พื้นฐานการทำความเย็นและปรับอากาศ สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก การติดตั้งท่อสารความเย็น การซ่อมและบริการ การตรวจรั่วระบบ การทำสุญญากาศระบบ และระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส. และผู้สนใจทั่วไป ได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ

Continue reading “เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก”

ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 4

9789746861113-10204-BMรหัสหนังสือ: 10204  ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น  ชุดที่ 4
ISBN 9789746861113
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 335
ราคา 280 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 4 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ การทำความเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร์, การระบายอากาศ, การตรวจสอบและบำรุงรักษา, การประยุกต์ใช้งานระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น
Continue reading “ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 4”

ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 3

9789746861106-10203-BMรหัสหนังสือ: 10203 ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น  ชุดที่ 3
ISBN 9789746861106
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 311
ราคา 260 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 3 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นสามหมวด คือ การทำความเย็น, ระบบปรับอากาศ, การระบายอากาศ

Continue reading “ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 3”

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1

9746860755-10201-BMรหัสหนังสือ: 10201   ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1
ISBN 9746860755
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 190
ราคาปก 125 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาจากหนังสือ “30 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ ” ซึ่งได้รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่เคยพิมพ์ใน วารสารเมคแคนิค และวารสารเทคนิค จำนวน 30 เรื่อง โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ การทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบส่งลม, การระบายอากาศ, คูลลิ่งเทาเวอร์ นอกจากนี้ ส่วนที่เพิ่มเติม คือ สารทำความเย็น, อย่างไรถึงจะเรียกว่าแอร์ที่ดี

Continue reading “ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 1”