ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น ชุดที่ 4

9789746861113-10204-BMรหัสหนังสือ: 10204  ชื่อหนังสือ: ระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น  ชุดที่ 4
ISBN 9789746861113
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 335
ราคา 280 บาท

ระบบปรับอากาศ ชุดที่ 4 รวบรวมบทความที่น่าสนใจ ทางด้านการปรับอากาศ ที่พิมพ์ในวารสารเทคนิค โดยแบ่งเป็นห้าหมวด คือ การทำความเย็น, คูลลิ่งทาวเวอร์, การระบายอากาศ, การตรวจสอบและบำรุงรักษา, การประยุกต์ใช้งานระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น

สารบัญ
การทำความเย็น

 • ระบบทำความเย็นแบบเทอร์โมอิเล็กทริก
 • แนวทางการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องทำน้ำเย็น
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (1) คุณลักษณะของแอมโมเนีย
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (2) การรั่วไหวของแอมโมเนีย และการประเมินความรุนแรงที่เกิดขึ้น
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (3) การบริหารความเสี่ยงจากอุบัติเหตุน้ำยาแอมโมเนียรั่วไหล
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (4) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยแบบบัญชีตรวจสอบ
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (5) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์ “จะเกิดอะไรขึ้น…ถ้า…”
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (6) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการศึกษาอันตราย และความสามารถทำงาน
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (7) การวิเคราะห์แผนภาพต้นไม้ของข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์แผนภาพต้นไม้ของเหตุการณ์
 • น้ำยาแอมโมเนียในระบบการทำความเย็น (8) (จบ) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์รูปแบบความเสียหายและผลกระทบ
 • สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็น
 • ระบบทำความเย็นแบบอุณหภูมิต่ำกับการคำนวณสมรรถนะการทำความเย็น

คูลลิ่งทาวเวอร์

 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (1)
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (2)
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (3) ค่า KaV/L ตามวิธีของ Tchebycheff
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (4) การหาขนาดของคูลลิ่งทาวเวอร์ชนิดไหลสวนทางตามทฤษฎีเมอร์คิล
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (5)
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (6)
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (7)
 • คูลลิ่งทาวเวอร์ ภาคคำนวณ (8) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณ
 • การใช้และการบำรุงรักษาหอผึ่งน้ำเย็น

การระบายอากาศ

 • แนวทางการทดสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ
 • การออกแบบระบบระบายอากาศ เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของสารปนเปื้อน
 • การประมาณอัตราการระบายอากาศสำหรับพื้นที่จอดรถ
 • ระบบระบายอากาศในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน

การตรวจสอบและบำรุงรักษา

 • การใช้ การบำรุงรักษา และการปรับปรุงระบบปรับอากาศ เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน
 • 4 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด
 • การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ
 • ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาพัดลมในงานปรับอากาศ

การประยุกต์ใช้งานระบบปรับอากาศ-ทำความเย็น

 • การออกแบบพื้นที่ศูนย์สารสนเทศ
 • การออกแบบระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์สารสนเทศ
 • ระบบการกำหมดระดับอาคารในอนาคต
 • กำหนดระยะเวลาล้างท่อคอนเดนเซอร์ ของเครื่องทำน้ำเย็นอย่างเหมาะด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์