งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช. 2101-2102 งานจักรยานยนต์)

Motorcycle-engineรหัสหนังสือ: 30724 ชื่อหนังสือ: งานจักรยานยนต์(ระดับ ปวช. 2101-2102 งานจักรยานยนต์)
ISBN   : 9786160818105
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 416 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 190 บาท

การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยานยนต์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรจะมีความรอบรู้ความเข้าใจทางด้านทฤษฎีเสียก่อน จึงจะทำให้สามารถปฏิบัติในการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาด การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไขรถจักรยายนต์รุ่นต่างๆ นั้น แต่ละจุดที่ทำการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมแก้ไข ความปรับค่าพิกัดต่างๆ ให้อยู่ในมาตรฐานที่บริษัทกำหนดไว้ เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการออกแบบและคำนวณค่าพิกัดต่างๆ มาอย่างถูกต้องแล้ว ไม่ควรปรับให้แตกต่างไปจากค่าพิกัดของบริษัท เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพของรถจักรยานยนต์คันนั้นลดลง

“งานจักรยานยนต์” เล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เกือบทุกยี่ห้อ โดยเฉพาะยามาฮ่า ฮอนด้า คาวาซากิ และซูซูกิ ซึ่งได้อธิบายถึงค่าพิกัดที่บริษัทต่างๆ ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนั้น นอกจากหนังสือเล่มนี้จะเหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. แล้ว ยังเหมาะสำหรับช่างซ่อม และผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วย Continue reading “งานจักรยานยนต์ (ระดับ ปวช. 2101-2102 งานจักรยานยนต์)”

งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น

งานถอดประกอบเครื่องกลรหัสหนังสือ: 30722 ชื่อหนังสือ: งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1007)
ISBN    : 9786160824854
ผู้แต่ง: ประสานพษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.5 ซม.
จำนวน    : 360 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 78 บาท

หนังสือวิชา “งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น รหัสวิชา 2100-1007” เป็นวิชาหลักที่สำคัญสำหรับนักเรียนสาขาช่างยนต์และสาขาอื่นของช่างอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ เช่น เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป อุปกรณ์จับยึด หลักการทำงานของเครื่องยนต์ 4 จังหวะและ 2 จังหวะ โครงสร้างและการทำงานของเครื่องยนต์ รวมทั้งใบงาน การถอด การตรวจสอบ และประกอบเครื่องยนต์แบบโอเวอร์เฮดวาล์ว (OHV) และแบบโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป (OHC) เนื้อหาตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือช่างยนต์ทั่วไป
บทที่ 2 อุปกรณ์จีบยึด
บทที่ 3 หลักการทำงานเบื้องต้นของเครื่องยนต์
บทที่ 4 โครงสร้างและประเภทของเครื่องยนต์
– ใบงาน การถอด ตรวจสอบ และประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน แบบโอเวอร์เฮดวาล์ว (OHV)

งานส่งกำลังรถยนต์

9786160816262-30721รหัสหนังสือ: 30721 ชื่อหนังสือ:งานส่งกำลังรถยนต์
ISBN : 9786160816262
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 472 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  7/2556
ราคา 255 บาท

หนังสือ “งานส่งกำลังรถยนต์” เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ เช่น คลัตซ์ กระปุกเกียร์ กระปุกเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ เพลากลาง และเฟืองท้าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้บรรจุเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตามขั้นตอนในการตรวจสอบ การถอดประกอบ พร้อมรูปภาพของขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงรวมเนื้อหาในด้านการพัฒนาทางเทคโนโลยีของระบบส่งกำลังรถยนต์ เช่น ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ทั้งแบบบางเวลากับแบบตลอดเวลา และเกียร์อัตโนมัติควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจไปพร้อมกันอีกด้วย

Continue reading “งานส่งกำลังรถยนต์”

งานวัดละเอียดช่างยนต์

9786160812431-30719รหัสหนังสือ: 30719 ชื่อหนังสือ:งานวัดละเอียดช่างยนต์
ISBN :9786160812431
ผู้แต่ง: โอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 312 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 180 บาท

หนังสือ งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

Continue reading “งานวัดละเอียดช่างยนต์”

การแก้ปัญหาช่างยนต์

9786160816187-30716-BMรหัสหนังสือ: 30716 ชื่อหนังสือ: การแก้ปัญหาช่างยนต์
ISBN    : 9786160816187
ผู้แต่ง: ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 528 หน้า
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
ราคา 230 บาท

หนังสือ การแก้ปัญหาช่างยนต์ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. 3101-2009 งานแก้ปัญหาช่างยนต์  และใช้อ่านประกอบเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในระบบต่างๆ ของรถยนต์ เช่น การแก้ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล ระบบส่งกำลังรถยนต์ ระบบเครื่องล่างรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ ระบบอำนวยความสะดวกรถยนต์และระบบปรับอากาศรถยนต์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถปฏิบัติในการแก้ปัญหาข้อขัดข้องได้ด้วยตนเอง

Continue reading “การแก้ปัญหาช่างยนต์”