สู่ความเป็นเลิศในการผลิต

9746860399-11204-BMรหัสหนังสือ: 11204 ชื่อหนังสือ: สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ
ISBN 9746860399
แต่งโดย Ian Warnock
แปลโดย น.อ.หญิง รพีพรรณ แก้งรัศมี ร.น. , น.ท. ตระการ ก้าวกสิกรรม, มณฑลี นากสวาสดิ์, วันพร บัวศรี
ขนาด 18.5 x 28.4 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 587
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2541
ราคา 680 บาท

หนังสือ สู่ความเป็นเลิศในการผลิตและธุรกิจ : กลยุทธ์ เทคนิค และเทคโนโลยี (Manufacturing and Business Excellence strategies, techiques and technology) เล่มนี้ นับได้ว่าเสนอแนวทางที่กิจการหรือบริษัทควรจะดำเนินการที่จะมุ่งไปสู่ความเป็นระดับโลก ที่จะทำให้บริษัทยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง โดยเนื้อหาได้กล่าวถึง มุมมองทางกลยุทธ์ คุณภาพโดยรวม: สมรรถนะระดับโลก แกยุกทธ์สำหรับธุรกิจโดยรวม การตรวจสอบทบทวนบริษัทวิธีการและเทคนิคสำหรับการปรับปรุง การขัดองค์กรคุณภาพโดยรวม การออกแบบเซลล์ ทางธุรกิจและการปฏิบัติการ การจัดการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีต่างๆ สำหรับการผลิตเชิงแข่งขัน การจำลองสถานการณ์ของระบบธุรกิจและการผลิต
Continue reading “สู่ความเป็นเลิศในการผลิต”

การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP

9789742127329-31201-BMรหัสหนังสือ: 31201 ชื่อหนังสือ: การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP
ISBN    : 9789742127329
ผู้แต่ง: วิชัย ไชยมี
สำนักพิมพ์    :
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 14.2 x 21.0 ซม.
จำนวน    : 112 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 148 บาท

Continue reading “การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP”

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา

9746860186-11203-BMรหัสหนังสือ: 11203 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา
ISBN: 9746860186
ผู้แต่ง: ผศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 389
ราคา 320 บาท

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา เป็นหนังสือที่อธิบายการบริหารในมุมกว้าง เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เริ่มด้วย การวางแผนเบื้องต้น ในการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ, วิธีการตรวจสอบคุณภาพ, เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการผลิต, ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้า, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุง

การบริหารงานภายใน ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เช่น วิธีจูงใจในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แนะแนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น, ความเชื่อมั่น และความสามารถในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น, นโยบาย และเป้าหมายด้านคุณภาพ ซึ่งได้แนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น, คำแนะนำเรื่องกลุ่มควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

สุดท้ายเป็นเรื่องของ การพัฒนาด้านคุณภาพ การสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแนะแนวทางในการจัดการ เมื่อมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น, การออกแบบคุณภาพที่เหมาะสม, มาตรฐานระดับคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพเชิงรวม ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษา ที่ถือว่าประสพผลสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของ การควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

Continue reading “การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา”

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1

9746860941-11201-BMรหัสหนังสือ: 11201   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1
ISBN 974-686-094-1
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 304
ราคาปก 165 บาท
ราคาพิเศษ 149 บาท  *หนังสือมีตำหนิที่ปกเล็กน้อย แต่เนื้อหาครบ

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 หมวด คือ จิตวิทยาการบริการ, บัญชีและการเงินวิศวกรรม, การบริหารงานบุคคล, การบริหารแบบญี่ปุ่น, การควบคุมและประกันคุณภาพ, การบริหารทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่1”

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2

9746860976-11202-BMรหัสหนังสือ: 11202   ชื่อหนังสือ: การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2
ISBN 9746860976
ผู้แต่ง เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 316
ราคา 170 บาท

การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความด้านการจัดการทางวิศวกรรม และการบริหารโรงงานอุตสาหกรรม จากวารสารเทคนิค และคัดเลือกบทความที่เคยจัดพิมพ์ในมาก่อนในหนังสือ 57 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 1), 58 เรื่องน่ารู้การจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 2), 44 เรื่องน่ารู้เทคนิคการจัดการสำหรับผู้บริหารโรงงาน (ชุดที่ 3) หนังสือนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวด คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, การบริหารการผลิต, กลยุทธ์การบริหารอุตสาหกรรม, การบำรุงรักษา, การจัดการทั่วไป

Continue reading “การจัดการงานวิศวกรรม ชุดที่ 2”