กลศาสตร์โครงสร้าง 1 

9786160836079-33207-BMรหัสหนังสือ: 33207
ISBN : #9786160836079
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.7 x 25.6ซม.
จำนวน : 196หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 62 บาท

หนังสือกลศาสตร์โครงสร้าง1 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด กฏของนิวตัน องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง สมดุลของระบบแรงร่วมจุด โมเมนต์ของแรง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน รวมถึงความเค้นและความเครียด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี Continue reading “กลศาสตร์โครงสร้าง 1 “

กลศาสตร์โครงสร้าง 2

9786160834730-33208-BMรหัสหนังสือ: 33208
ISBN : #9786160834730
ผู้แต่ง: กรุณาพร รัตนภูผา
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.7 x 25.6ซม.
จำนวน : 264หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 100 บาท

หนังสือกลศาสตร์โครงสร้าง 2 (รหัสวิชา 20106-2115)เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เนื้อหาวิชาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน โมเมนต์ดัด และแรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน โดยเน้นตัวอย่างประกอบที่หลากหลายพร้อมภาพประกอบ แบบทดสอบหลังเรียน และแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจมากที่สุด ช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค์ของหลักสูตร Continue reading “กลศาสตร์โครงสร้าง 2”

กลศาสตร์โครงสร้าง 

9786160836086-33209-BMรหัสหนังสือ: 33209
ISBN : #9786160836086
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.7 x 25.6ซม.
จำนวน : 236หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 94 บาท

หนังสือ #กลศาสตร์โครงสร้าง เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภท#คาน และโครงข้อหมุนที่อยู่ภายใต้การรับแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ประกอบด้วย #โครงสร้าง และ#น้ำหนักบรรทุก สถิตยศาสตร์เบื้องต้น จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง แรงปฏิกิริยาของคาน แรงภายในคาน ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน และแรงภายในโครงข้อหมุน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด และสรุปท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ Continue reading “กลศาสตร์โครงสร้าง “

วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160802807-33210-BMรหัสหนังสือ: 33210
ISBN : #9786160802807
ผู้แต่ง: รศ.กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.9 x 26.2ซม.
จำนวน : 308หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2552
ราคา 195 บาท

หนังสือ #วัสดุวิศวกรรมก่อสร้างเล่มนี้ รวบรวมความรู้เกี่ยวกับวัสดุวิศวกรรมก่อสร้างชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น #ดิน #หิน #ทราย #ไม้ #ปูนซีเมนต์ #โลหะ #กระจก #ยาง และอีกมาก เหมาะสำหรับการเรียนรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ ตลอดสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส., ปริญญาตรี ที่ศึกษาทางด้านการก่อสร้าง รวมทั้งวิศวกร สถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง Continue reading “วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง”

เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

9786160803132-33211รหัสหนังสือ: 33211
ISBN : 9786160803132
ผู้แต่ง: รศ.วีระศักดิ์ กรัยวิเชียร
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0ซม.
จำนวน : 336หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2556
ราคา 185 บาท

หนังสือ #เครื่องจักรกลงานก่อสร้างเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มเดียวในด้านเครื่องจักรกลงาน#ก่อสร้าง ที่จะให้ความรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง โดยอธิบายตั้งแต่แบบ ชนิดของเครื่องจักรกลก่อสร้าง เช่น รถแทรกเตอร์ รถขุดตัก รถเกลี่ย เครื่องตอกเสาเข็ม ปั้นจั่น ลิฟต์ รถบรรทุก หลักการทำงานของระบบต่างๆ เช่น ระบบ#ไฮดรอลิกส์ ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณงานของเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ ส่วนประกอบ การทำงาน ขีดความสามารถ ค่าใช้จ่าย ตลอดจนถึงการเลือกและการบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้างต่างๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลงานก่อสร้างทุกระดับ และเหมาะสำหรับเป็นตำราเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย Continue reading “เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง”