มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม

9789744437327-42013รหัสหนังสือ: 42013 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม
ISBN : 9789744437327
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 340 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 290 บาท

หนังสือ “มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม” เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้

Continue reading “มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม”

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

9789744437259-42014รหัสหนังสือ: 42014 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744437259
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 116 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 78 บาท

หนังสือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เนื้อหาประกอบด้วยใบงานที่ 1-9  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ)

Continue reading “มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)”

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)

9789744436559-43015-BMรหัสหนังสือ: 42015 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN : 9789744436559
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 280 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 106 บาท

หนังสือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 ของ สอศ. รหัสวิชา 2104-2008 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจาก สอศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1  ประเภทอุตสาหกรรม ลำดับที่ 14

Continue reading “มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008)”

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

9789744436931-42011รหัสหนังสือ: 42011 ชื่อหนังสือ: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
ISBN :
 9789744436931
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 156 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 78 บาท

หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ) เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 85  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

Continue reading “วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)”

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)

9789744437167-42009รหัสหนังสือ: 42009 ชื่อหนังสือ: วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN : 9789744437167
ผู้แต่ง: บรรจง จันทมาศ , ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 392 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 130 บาท

หนังสือ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ นี้เป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ศึกษาในสาขาช่างไฟฟ้ากำลังและสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปใช้กับการศึกษาในวิชาอื่น ๆ และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป

Continue reading “วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2003)”