วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9744860588-93109รหัสหนังสือ: 93109 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9744860588
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2559
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา 400 บาท

หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาโดยทั่วๆไป ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาการด้านการควบคุมมลพิษ โดยได้รวบรวมเนื้อหาด้านน้ำ
ประปา การระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย ท่ออาคาร มลพิษ ขยะมูลฝอย และมลพิษทางอากาศ เข้าเป็น
เล่มเดียวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี

Continue reading “วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”

ของเสียอันตราย

9749070720-93114-BMรหัสหนังสือ: 93114  ชื่อหนังสือ: ของเสียอันตราย
ISBN: 9749070720
ผู้แต่ง: ดร. เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
จำนวนหน้า: 650 หน้า
ครั้งที่พิมพ์ : 2/ 2553
ราคา 400 บาท

หนังสือ ของเสียอันตราย เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้พยายามอย่างมากในการเขียนเล่มนี้จนสำเร็จ ผู้เขียนได้ใช้เวลาอย่างมากในการเขียนเล่มนี้ วิชาของเสียอันตรายเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมาก นับวันการใช้สารอันตรายในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการกำจัดสารอันตราย เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

Continue reading “ของเสียอันตราย”

การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2

ออกแบบท่ออาคาร-2รหัสหนังสือ: 93113  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2
ISBN:
9744860596
ผู้แต่ง:
ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2561
ขนาด: 18.3 x 25.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 310 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 300 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2”

การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

9745301469-93110-BMรหัสหนังสือ: 93110  ชื่อหนังสือ: การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9745301469
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2549
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา 100 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการขัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกๆ ประเภทของมลพิษ ตั้งแต่มลพิษน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียเสี่ยงภัย มลพิษอากาศ และมลพิษเสียง นอกจากนี้แล้วยังได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาดังกล่าว ข้างต้นในหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ในงานการจัดการมลพิษและต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเหมาะสมกับนักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่ต้องการศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจในหลักการจัดการมลพิษ

Continue reading “การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”

การบำบัดน้ำเสีย

9744860634-93106-BMรหัสหนังสือ: 93106 ชื่อหนังสือ: การบำบัดน้ำเสีย
ISBN: 9744860634
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 450 หน้า
ราคา 500 บาท
Continue reading “การบำบัดน้ำเสีย”