เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น

9786160819942-30717รหัสหนังสือ: 30717 ชื่อหนังสือ: เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
ISBN 9786160819942
ผู้แต่ง ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์, ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร, ประเสริฐ เทียนนิมิตร
ขนาด 17.0 x 22.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 492 หน้า
ราคา 250 บาท

หนังสือ “เชื้อเพลิงและสาร หล่อลื่น” เล่มนี้ ได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิงนำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท รวมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจต่อการพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังได้รวบรวมตารางและแผนภูมิที่แสดงถึงคุณสมบัติ การเปรียบเทียบและการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้วัดค่าต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในเรื่องของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้เป็น มาตรฐานตามที่สถาบันต่างๆ รับรอง

นอกจากนี้ยังนำเสนอการทดลองต่างๆ ของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เช่น การหาจุดวาบไฟ การหาความข้นใสของน้ำมันหล่อลื่น การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง และการหาค่าความอ่อนแข็งของจาระบี ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในวิชาปฏิบัติงานทดลองเครื่องกลได้อีกด้วย

สารบัญ
บทที่ 1 พลังงาน
บทที่ 2 เชื้อเพลิงแข็ง
บทที่ 3 ปิโตรเลียม
บทที่ 4 เชื้อเพลิงก๊าซ
บทที่ 5 เชื้อเพลิงเหลว
บทที่ 6 การเผาไหม้
บทที่ 7 การหล่อลื่น
บทที่ 8 สารหล่อลื่น
บทที่ 9 การปฏิบัติงานทดลอง
บทที่ 10 พลังงานทดแทน

รหัสหนังสือ: BM3346 ชื่อหนังสือ: เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
ISBN 974-534-346-7
ผู้แต่ง ขวัญชัย สินทิพย์สมบูรณ์, ปานเพชร ชินินทร, ประเสริฐ เทียนนิมิตร
ขนาด 18.5 x 25.6 ซ.ม.
จำนวนหน้า 400
ราคาปก 180 บาท
ราคาขาย 162 บาทหนังสือ เชื้อสายและสารหล่อลื่นเล่มนี้เป็นหนังสือทางด้านเทคโนโลยีของเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นที่บริษัทผู้ผลิตได้พัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับเครื่องจักรกล และเครื่องยนต์ในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง โดยได้รวบรวมและอธิบายถึงคุณสมบัติของเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และสารหล่อลื่นชนิดต่างๆ ที่เหมาะสมกับงานและประเภท รวมทั้งกล่าวถึงความสำคัญของสารเพิ่มคุณภาพต่างๆ พร้อมทั้งเหตุผลที่ใช้ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบการตัดสินใจต่อการพิจารณาเลือกใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังได้รวบรวมตารางและแผนภูมิที่แสดงถึงคุณสมบัติ การเปรียบเทียบ และการเปลี่ยนแปลงหน่วยที่ใช้วัดค่าต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการศึกษาในเรื่องของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นที่ใช้เป็น มาตรฐานตามที่สถาบันต่าง ๆ รับรอง นอกจากนี้ยังมีบทที่เกี่ยวกับการทดรองต่าง ๆ ของเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น เช่น การจุดหาวาบไฟ การหาความข้นใสของสารหล่อลื่น การหาค่าความร้อนของเชื้อเพลิง การหาค่าความอ่อนแข็งของจาระบี เป็นต้น ซึ่งจะสามารถนำไปใศกษาในวิชาปฏิบัติงานทดลองเครื่องกลได้อีกด้วยสารบัญ
บทที่ 1 พลังงาน
บทที่ 2 เชื้อเพลิงแข็ง
บทที่ 3 ปิโตรเลียม
บทที่ 4 เชื้อเพลิงก๊าซ
บทที่ 5 เชื้อเพลิงเหลว
บทที่ 6 การเผาไหม้
บทที่ 7 การหล่อลื่น
บทที่ 8 สารหล่อลื่น
บทที่ 9 การปฏิบัติงานทดลอง
บทที่ 10 พลังงานทดแทน