งานเครื่องยนต์ดีเซล

9786160803361-30706-BMรหัสหนังสือ:ชื่30706 ชื่อหนังสือ: งานเครื่องยนต์ดีเซล
ISBN 9786160818563
ผู้แต่ง ประสานพงษ์ หาเรือนชีพ
ขนาด 18.5 x 25.6 ซ.ม.
จำนวนหน้า 324
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ราคา 160 บาท

หนังสือเล่มนี้มี เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเรื่องประวัติของเครื่องยนต์ ดีเซล หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล เป็นต้น

สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 3 โครงสร้างและชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 4 ระบบเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 5 ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 6 ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 7 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 8 ระบบหล่อลื่นของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 9 ระบบป้อนไอดีและขับไอเสีย

บทที่ 10 ระบบช่วยสตาร์ตของเครื่องยนต์ดีเซล

บทที่ 11 การแก้ปัญหาขัดข้องของเครื่องยนต์ดีเซล

ภาคผนวก ก. อุปกรณ์ควบคุมการฉีดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยไฟฟ้า

ภาคผนวก ข. เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เฉลยแบบฝึกหัด

บรรณานุกรม