งานวัดละเอียดช่างยนต์

9786160812431-30719รหัสหนังสือ: 30719 ชื่อหนังสือ:งานวัดละเอียดช่างยนต์
ISBN :9786160812431
ผู้แต่ง: โอฬาร บริสุทธิ์, กมล เรียงไธสง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 312 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 180 บาท

หนังสือ งานวัดละเอียดช่างยนต์ เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2555 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ของสำนักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เนื้อหากล่าวถึงหลักการทำงานของเครื่องมือวัดละเอียดต่างๆ และลำดับขั้นการวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์ เพื่อทราบขนาดที่สึกหรอ เปรียบเทียบกับขนาดที่กำหนดในคู่มือซ่อม รวมทั้งใบงานต่างๆ ซึ่งได้ออกแบบมาให้สะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจในการซ่อมเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัดละเอียดช่างยนต์
– ความสำคัญของเครื่องมือวัดละเอียดช่างยนต์
– เครื่องมือที่ใช้ในงานวัดละเอียดช่างยนต์
– หน่วยวัดความยาว (System of Measurement)
– ค่าความละเอียด
– อุณหภูมิในการวัดขนาดชิ้นงาน
– หลักการปฎิบัติในการวัดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
– สรุป
– แบบฝึกหัดบทที่ 1
บบที่ 2 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
– ลักษณะโครงสร้างของเวอร์เนียร์คาลิเปอร์
– ค่าความละเอียดของเวอร์เนียร์
– การอ่านค่าเวอร์เนียร์
– การตรวจสอบและปรับแต่งเวอร์เนียร์ก่อนการใช้งาน
– การวัดขนาดชิ้นงาน
– ข้อห้ามในการใช้เวอร์เนียร์
– แบบฝึกหัดบทที่ 2
บทที่ 3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก
– ส่วนประกอบและหลักการทำงานของไมโครมิเตอร์
– การปรับตั้งไมโครมิเตอร์ก่อนการใช้งาน (Outside Micrometer Adjustable Before Using)
– การอ่านค่าไมโครมิเตอร์
– การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์
– แบบฝึกหัดบทที่ 3
บทที่ 4 ฟิลเลอร์เกจเกี่ยวกับวัดปั๊มน้ำมันเครื่อง
– ลักษณะโครงสร้างของฟิลเลอร์เกจ
– เทคนิคการใช้ฟิลเลอร์เกจ
– ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil Pump)
– แบบฝึกหัดบทที่ 4
บทที่ 5 ไดอัลเกจ
– ลักษณะโครงสร้างของไดอัลเกจและแท่นจับยึดไดอัลเกจ
– เทคนิคการใช้ไดอัลเกจ
– ข้อควรระวังในการใช้ไดอัลเกจ
– แบบฝึกหัดบทที่ 5
บทที่ 6 การวัดขนาดกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ
– ความสำคัญของบริการกระบอกสูบ ลูกสูบ และแหวนลูกสูบ
– การวัดขนาดกระบอกสูบ
– โครงสร้างของลูกสูบ
– การวัดขนาดความโตลูกสูบ
– การวัดระยะห่างปากแหวนลูกสูบ (Piston Ring End Gap)
– การวัดระยะห่างช่องว่างร่องแหวนลูกสูบ (Piston Ring Groove Clearance)
– การวัดความโก่งเสื้อสูบ (Inspect Cylinder Block for Warpage)
– แบบฝึกหัดบทที่ 6
– ใบงาน
บทที่ 7 การวัดขนาดเพลาลูกเบี้ยว
– ลักษณะและหน้าที่เพลาลูกเบี้ยว
– ระยะโก่งเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft Run-out)
– การวัดความโตลูกเบี้ยว (Cam Lobe Height)
– การวัดความโตเพลาลูกเบี้ยวที่จุดรองรับ (Camshaft Journal)
– ระยะช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นเพลาลูกเบี้ยว (Oil Clearance)
– ระยะขยับเพลาลูกเบี้ยวตามแนวแกนเพลา (Camshaft Thrust Clearance)
– แบบฝึกหัดบทที่ 7
– ใบงาน
บทที่ 8 การวัดขนาดฝาสูบและวาล์ว
– ฝาสูบโก่ง
– การวัดขนาดวาล์ว
– การวัดช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นวาล์วไอดี-ไอเสีย (Valve Guide Bush Oil Clearance)
– การวัดขนาดสปริงวาล์ว
– ลูกถ้วยกดวาล์ว (Valve Lifter)
– แบบฝึกหัดบทที่ 8
– ใบงาน
บทที่ 9 การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
– กลไกการกดวาล์ว (Valve Mechanism)
– การวัดและปรับตั้งระยะห่างวาล์วแบบมีกระเดื่องกดวาล์ว (Rocker Arms)
– การวัดระยะห่างวาล์วแบบขับตรง (Direct Drive)
– แบบฝึกหัดบทที่ 9
– ใบงาน
บทที่ 10 การวัดขนาดเพลาข้อเหวี่ยง
– ลักษณะและหน้าที่เพลาข้อเหงี่ยง
– การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาข้อเหวี่ยง
– การวัดระยะโก่งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft Run-out)
– ระยะช่องว่างน้ำมันหล่อลื่นเพลาข้อเหวี่ยง (Oil Cleanrance)
– แบบฝึกหัดบทที่ 10
– ใบงาน
บทที่ 11 การวัดขนาดดิสก์เบรกและดรัมเบรก
– การวัดขนาดดิสก์เบรก
– การวัดขนาดดรัมเบรก
– แบบฝึกหัดบทที่ 11
– ใบงาน
บรรณานุกรม