ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ

9746861014-11303-BMรหัสหนังสือ: 11303 ชื่อหนังสือ: ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ
ISBN: 9789746861014
ผู้แต่ง: วินัย เวชวิทยาขลัง
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2560
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 254
ราคา 350 บาท

ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตมากมาย หากมีการบริหารจัดการการบำรุงรักษาที่ดี มีระบบติดตามผลที่ดี จะทำให้เกิดผลดี ทั้งทางด้านการผลิต คุณภาพ การส่งมอบสินค้า สามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และต้นทุนของสินค้าลงได้ นอกจากนี้ จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงงานและองค์กรอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความสำคัญของระบบบำรุงรักษา การจัดทำ ระบบตั้งแต่การพิจารณาเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ การจัดระดับความสำคัญ การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร การวางแผน และการออกแบบจัดทำใบงาน, Check Sheet แบบต่างๆ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการบริหารจัดการ การวัดประเมินระบบซ่อมบำรุง ว่าดีหรือไม่ดี ดูจากอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงมากลั่นกรองเป็นวิธีปฏิบัติที่ให้ผลได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม ทำให้ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading “ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ”

การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม

9746860968-11302-BMรหัสหนังสือ: 11302   ชื่อหนังสือ: การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม
ISBN: 9746860968
ผู้แต่ง: โกศล ดีศีลธรรม
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2551
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 226
ราคา 280 บาท

หนังสือการจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้จัดการโรงงาน วิศวกร ที่ปรึกษา อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการลดหรือป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดการขัด ข้อง ซึ่งวิธีการที่นำมาใช้ คือ การบำรุงรักษาอย่างถูกต้องเหมาะสมด้วยวิธีการจัดการที่ดี เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย แนวคิดวิศวกรรมการบำรุงรักษา, การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน, การจัดทำแผนบำรุงรักษา, วิศวกรรมความน่าเชื่อถือ, การบริหารอะไหล่สำหรับงานบำรุงรักษา, ปัจจัยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา, เทคนิคการป้องกันและแก้ไขการสึกหรอ, ต้นทุนวงจรอายุ, การพัฒนาระบบบำรุงรักษา, การบำรุงรักษาเชิงวางแผน, TPM การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม, เส้นทางสู่ความสำเร็จการดำเนินโครงการ TPM, TPM กับการพัฒนาประสิทธิผลสายการผลิต, บทบาทกิจกรรม 5 ส กับการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ฯลฯ ด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมนี้เอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับการจัดงานด้านงานบำรุงรักษาอย่างแท้จริง

Continue reading “การจัดการบำรุงรักษาสำหรับงานอุตสาหกรรม”