การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน

9789742129842-33405-BMรหัสหนังสือ: 33405 ชื่อหนังสือ: การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน
ISBN    : 9789742129842
ผู้แต่ง: ดร.   ศิริชัย ต่อสกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.0 x 25.0 ซม.
จำนวน    : 332 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 185 บาท

รวบรวมเทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเขียนด้วยมือ ตลอดจนการใช้เครื่องมือต่างๆ นับจากพื้นฐานการเขียนภาพ การมองภาพ การกำหนดขนาด พิกัดความเผื่อ พิกัดเผื่อรูปร่าง ความละเอียดผิวงาน ตลอดจนการเขียนชิ้นส่วนมาตรฐานต่างๆ และการเขียนแบบสั่งการผลิตเบื้องต้น โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบฝึกหัดทบทวนท้ายเล่ม ที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง
Continue reading “การเขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐาน”