การออกแบบระบบไฟฟ้า

9745125261-32005-BMรหัสหนังสือ: 32005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบไฟฟ้า
ISBN : 9745125261
ผู้แต่ง: ธนบูรณ์ ศศิกานุเดช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 362 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2530
ราคา 195 บาท

 ระบบไฟฟ้าที่ดีคือระบบจะต้องทำงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถึอได้ดี มีความสม่ำเสมอของแรงดันง่ายต่อการใช้งาน มีความคล่องตัวและมีราคาพอสมควร
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี เพราะได้มีการเสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เน้นเฉพาะระบบไฟฟ้าของ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนเทนนิคการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วย
ผู้เขี่ยนพยายามเขียนให้เข้าใจและอ่านง่าย มีรูปภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในภาคสนาม โดยได้จัดทำตารางแสดงค่าและชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานในภาคสนามสามารถเปิดหาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณแต่อย่างใดทั้งสิ้น Continue reading “การออกแบบระบบไฟฟ้า”

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9789744435538-42005-BMรหัสหนังสือ: 42005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN    : 9789744435538
ผู้แต่ง: ลือชัย ทองนิล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 330 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 32/2557
ราคา 250 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานของการไฟฟ้า มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจข้อกำหนดมาตราฐานการออกแบบที่การไฟฟ้ากำหนดไว้จนสามารถออกแบบและติดตั้งได้อย่างถูกต้องและใช้งานได้อย่างปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั่วไปสำหรับงานออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าการคำนวณกระแสลัดวงจร การต่อสายลงดินรวมทั้งการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องเชื่อมไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ และหม้อแปลงไฟฟ้า หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปวส., ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รวมถึงผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาติดตั้งผู้ตรวจสอบ และผู้สนใจทั่วไป! (มาตราฐานการติดตั้งไฟฟ้า พ.ศ. 2556)

Continue reading “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”