การออกแบบระบบไฟฟ้า

9745125261-32005-BMรหัสหนังสือ: 32005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบระบบไฟฟ้า
ISBN : 9745125261
ผู้แต่ง: ธนบูรณ์ ศศิกานุเดช
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 362 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2530
ราคา 195 บาท

 ระบบไฟฟ้าที่ดีคือระบบจะต้องทำงานอย่างปลอดภัย มีความเชื่อถึอได้ดี มีความสม่ำเสมอของแรงดันง่ายต่อการใช้งาน มีความคล่องตัวและมีราคาพอสมควร
หนังสือเล่มนี้สามารถนำไปใช้ออกแบบระบบไฟฟ้าที่ให้คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้อย่างดี เพราะได้มีการเสนอแนะวิธีการคำนวณ การติดตั้ง และการเลือกใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับระบบไฟฟ้า ซึ่งได้เน้นเฉพาะระบบไฟฟ้าของ อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ ภัตตาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั่งการออกแบบวงจรไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์และเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ตลอดจนเทนนิคการปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์ด้วย
ผู้เขี่ยนพยายามเขียนให้เข้าใจและอ่านง่าย มีรูปภาพประกอบอย่างสมบูรณ์ จึงเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนและนำไปใช้เป็นหนังสือประกอบในการปฏิบัติงานจริง นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการออกแบบระบบไฟฟ้าและควบคุมการติดตั้งไฟฟ้าในภาคสนาม โดยได้จัดทำตารางแสดงค่าและชนิดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการออกแบบไว้อย่างครบถ้วน ซึ่งผู้ใช้งานในภาคสนามสามารถเปิดหาได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการคำนวณแต่อย่างใดทั้งสิ้น Continue reading “การออกแบบระบบไฟฟ้า”

การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า

9746860771-12017-BMรหัสหนังสือ: 12017  ชื่อหนังสือ: การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
ISBN: 9746860771
ผู้แต่ง: ชลขัย ธรรมวิวัฒนุกูร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 498
ครั้งที่พิมพ์ 4/2554
ราคา 470 บาท

หนังสือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้านี้ ได้เรียบเรียงเนื้อหาที่ผู้ออกแบบ และควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้าควรจะทราบ ตั้งแต่ ความรู้เบื้องต้น, สายไฟฟ้า และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง, อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน, การออกแบบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า, การคำนวณโหลด, การคำนวณกระแสลัดวงจร, การต่อลงดิน, เครื่องตัดไฟรั่ว, การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า และอาคารชุด ซึ่งยึดถือตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

หนังสือนี้เหมาะสำหรับเป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงานของผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ผู้ตรวจสอบไฟฟ้า ตลอดจนใช้ประกอบการเรียนของนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สำหรับจุดเด่นของหนังสือนี้ก็คือ อ้างอิงตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า สำหรับประเทศไทย ของ วสท., มีรูปตัวอย่างประกอบการคำนวณอย่างละเอียด, รูปประกอบชัดเจน ตลอดจนอธิบายถึงวิธีที่ผิด และวิธีที่ถูก, และมีคำอธิบายที่ชัดเจน เช่น เรื่องการลดขนาดสายนิวทรัล (มีการใช้เวคเตอร์ประกอบการอธิบาย)

Continue reading “การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า”