อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

9789744436733-43209รหัสหนังสือ: 43209 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง
ISBN : 9789744436733
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 216 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 91 บาท

หนังสือเล่มนี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)”

อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)

9789744436566-43210รหัสหนังสือ: 43210 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ISBN : 9789744436566
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 238 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 96 บาท

หนังสือ “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม” นี้  ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “เขียนแบบก่อสร้าง” (จัดพิมพ์ตามโครงการความร่วมมือจัดพิมพ์ตำราตามหลักสูตรของกรมอาชีว ระหว่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สสท. พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2537) เพื่อให้ตรงกับเนื้อหารายวิชา 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-3 หลักสูตรปะกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

Continue reading “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)”