เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา

9789746861021-11304-BMรหัสหนังสือ: 11304   ชื่อหนังสือ: เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา
ISBN: 9789746861021
ผู้แต่ง: วินัย เวชวิทยาขลัง
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2555
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 250
ราคา 370 บาท

หนังสือ “เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา” เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ตรง กว่า 30 ปีของผู้เขียน จากที่ได้ศึกษาและได้รับการอบรม และทำงานด้านการจัดทำระบบบำรุงรักษา การให้บริการงานทางด้านเทคนิค การตรวจวัดสุขภาพเครื่องจักร การให้คำแนะนำและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันต่างๆ ทั้งเอกชน และรัฐวิสาหกิจ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย นำมาจัดทำเป็นหนังสือนี้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ (Reliability) และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเครื่องจักรได้เป็นส่วนหนึ่งในระบบ บำรุงรักษาพยากรณ์ (Predictive Maintenance) เป็นเทคนิควิธีที่มีความทันสมัย และมีความเหมาะสมอย่างยิ่งในปัจจุบัน โดยมีการเฝ้าติดตามแนวโน้มการเสื่อมสภาพของเครื่องจักร จากการใช้เครื่องมือตรวจวัด แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติ ทำให้สามารถทำนายอายุการใช้งานเครื่องจักรได้ และสามารถวางแผนเพื่อเตรียมการซ่อมบำรุงได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายขึ้นจนส่งผลกระทบจนทำให้ต้องหยุดระบบ การผลิต

การวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือนช่วยให้สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือความผิด ปกติต่างๆ ของเครื่องจักรได้ครอบคลุมเกือบทุกปัญหา ทั้งสาเหตุที่เกิดขึ้นในทางกล และไฟฟ้า เช่น ความผิดปกติจากการประกอบ การไม่สมล (Unbalance) การติดตั้งไม่ตรงแนวศูนย์ (Misalignment) การสึกหรอหลวมคลาย แบริ่งเสียหาย เฟืองเกียร์ชำรุด การไหลของของไหลผิดปกติ การเกิดเรโซแนนซ์ (Resonance) ความผิดปกติของมอเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าในตอนท้ายของหนังสือนี้ ยังได้กล่าวถึงการจัดทำระบบบำรุงรักษาพยากรณ์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการวัดวิเคราะห์การสั่นสะเทือนได้หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่องานระบบบำรุงรักษา สำหรับผู้ที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรม ทุกฝ่าย ทุกระดับ ตลอดจนสถาบันการศึกษา เพื่อทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีการพัฒนาระบบ ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

Continue reading “เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา”

ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ

9746861014-11303-BMรหัสหนังสือ: 11303 ชื่อหนังสือ: ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ
ISBN: 9789746861014
ผู้แต่ง: วินัย เวชวิทยาขลัง
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2560
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 254
ราคา 350 บาท

ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตมากมาย หากมีการบริหารจัดการการบำรุงรักษาที่ดี มีระบบติดตามผลที่ดี จะทำให้เกิดผลดี ทั้งทางด้านการผลิต คุณภาพ การส่งมอบสินค้า สามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และต้นทุนของสินค้าลงได้ นอกจากนี้ จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงงานและองค์กรอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความสำคัญของระบบบำรุงรักษา การจัดทำ ระบบตั้งแต่การพิจารณาเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ การจัดระดับความสำคัญ การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร การวางแผน และการออกแบบจัดทำใบงาน, Check Sheet แบบต่างๆ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการบริหารจัดการ การวัดประเมินระบบซ่อมบำรุง ว่าดีหรือไม่ดี ดูจากอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงมากลั่นกรองเป็นวิธีปฏิบัติที่ให้ผลได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม ทำให้ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading “ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ”