ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ

9746861014-11303-BMรหัสหนังสือ: 11303 ชื่อหนังสือ: ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ
ISBN: 9789746861014
ผู้แต่ง: วินัย เวชวิทยาขลัง
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2560
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 254
ราคา 350 บาท

ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีเครื่องจักร-อุปกรณ์การผลิตมากมาย หากมีการบริหารจัดการการบำรุงรักษาที่ดี มีระบบติดตามผลที่ดี จะทำให้เกิดผลดี ทั้งทางด้านการผลิต คุณภาพ การส่งมอบสินค้า สามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง และต้นทุนของสินค้าลงได้ นอกจากนี้ จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของโรงงานและองค์กรอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความสำคัญของระบบบำรุงรักษา การจัดทำ ระบบตั้งแต่การพิจารณาเลือกเครื่องจักร อุปกรณ์ การจัดระดับความสำคัญ การจัดทำมาตรฐานบำรุงรักษาเครื่องจักร การวางแผน และการออกแบบจัดทำใบงาน, Check Sheet แบบต่างๆ การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้

ในการบริหารจัดการ การวัดประเมินระบบซ่อมบำรุง ว่าดีหรือไม่ดี ดูจากอะไรบ้าง ซึ่งเป็นการนำความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จริงมากลั่นกรองเป็นวิธีปฏิบัติที่ให้ผลได้อย่างแท้จริง

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรม ทำให้ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Continue reading “ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงปฏิบัติ”