มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

9789744437259-42014รหัสหนังสือ: 42014 ชื่อหนังสือ: มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744437259
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 116 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 78 บาท

หนังสือมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (รหัสวิชา 2104-2008) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เนื้อหาประกอบด้วยใบงานที่ 1-9  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ)

Continue reading “มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)”