วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)

9789744436726-42012รหัสหนังสือ: 42012 ชื่อหนังสือ: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
ISBN : 9789744436726
ผู้แต่ง: บรรจง จันทมาศ , ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 200 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 88 บาท

หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรง นี้ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 85 เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556  วิชา 2104-2002 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนและการปฏิบัติ
โดยกำหนดเนื้อหาสาระเป็น 4 บท  ประกอบด้วย

Continue reading “วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002)”

ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

9789748324135-42002-BMรหัสหนังสือ: 42002 ชื่อหนังสือ:  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN    : 9789748324135
ผู้แต่ง: บรรจง จันทมาศ
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 240 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2011
ราคา 135 บาท

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่นับว่าสำคัญมากสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แลสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการเรียน และเนื้อหาในหนังสือสามารถที่จะประยุกต์เข้ากับเนื้อหาบทวิชาที่เกี่ยวข้องกันกับบางตอนของหนังสือเล่มนี้ เช่น ในวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 วิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งผู้สนใจที่จะนำเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปใช้กับงานช่างไฟฟ้า และทฤษฎีไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาในหนังสือมี 4 บท แต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ในการคำนวณ มีตัวอย่างของแต่ละบทหลายรูปแบบ ท้ายบทมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และมีเฉลยคำตอบไว้ท้ายเล่ม
Continue reading “ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ”