การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา

9746860186-11203-BMรหัสหนังสือ: 11203 ชื่อหนังสือ: เทคนิคการวัดและวิเคราะห์การสั่นสะเทือน เพื่องานบำรุงรักษา
ISBN: 9746860186
ผู้แต่ง: ผศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 389
ราคา 320 บาท

การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา เป็นหนังสือที่อธิบายการบริหารในมุมกว้าง เนื้อหาแบ่งออกเป็นส่วนๆ เริ่มด้วย การวางแผนเบื้องต้น ในการจัดองค์กรให้มีประสิทธิภาพ, วิธีการตรวจสอบคุณภาพ, เครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพเชิงเศรษฐศาสตร์, ปัจจัยภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ, ความสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดระดับคุณภาพที่ต้องการผลิต, ความสัมพันธ์กับผู้ขาย ซึ่งเป็นแนวหน้าที่จะเชื่อมโยงกับลูกค้า, การควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็นการสำรวจความเห็นจากลูกค้า แล้วนำมาปรับปรุง

การบริหารงานภายใน ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ เช่น วิธีจูงใจในการควบคุมคุณภาพ ซึ่งได้แนะแนวทางต่างๆ ในการวิเคราะห์ และปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น, ความเชื่อมั่น และความสามารถในการบำรุงรักษา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการของผู้ผลิต ที่จะสร้างความพอใจให้กับลูกค้ามากขึ้น, นโยบาย และเป้าหมายด้านคุณภาพ ซึ่งได้แนะนำวิธีการตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งพัฒนาให้ดีขึ้น, คำแนะนำเรื่องกลุ่มควบคุมคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิธีที่ดีสำหรับการพัฒนาคุณภาพ

สุดท้ายเป็นเรื่องของ การพัฒนาด้านคุณภาพ การสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งกล่าวถึงการประกันคุณภาพ, คุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยแนะแนวทางในการจัดการ เมื่อมีสินค้าใหม่เกิดขึ้น, การออกแบบคุณภาพที่เหมาะสม, มาตรฐานระดับคุณภาพ, การควบคุมคุณภาพเชิงรวม ซึ่งเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ

นอกจากนี้ ยังมีกรณีศึกษา ที่ถือว่าประสพผลสำเร็จมาแล้ว ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านเห็นภาพของ การควบคุมคุณภาพได้ดีขึ้น

Continue reading “การควบคุมคุณภาพ สำหรับนักบริหาร และกรณีศึกษา”