ระบบ PLC

9789748325798-42301-BMรหัสหนังสือ: 42301ชื่อหนังสือ: ระบบ PLC
ISBN : 9789748325798
ผู้แต่ง: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 406 หน้า
ราคา 260 บาท

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการควบคุมระบบเดิม ๆ เช่น การควบคุมด้วยระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired เมื่อมี ความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานของเครื่องจักรนั้น จึงต้องเดินสายไฟฟ้าที่ควบคุมใหม่ แต่ถ้าใช้ระบบที่ควบคุมด้วย PLC แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำได้โดยเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้ว PLC ยังกินกระแสไฟน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

Continue reading “ระบบ PLC”

นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

9789748326375-40602-BMรหัสหนังสือ: 40602  ชื่อหนังสือ: นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
ISBN 9789748326375
ผู้แต่ง: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ขนาด 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 236
สำนักพิมพ์: สสท.
ราคา 135 บาท

วิชานิวแมติกส์และ ไฮดรอลิกส์ เป็นวิชาที่นำไปใช้ในงานอัตโนมัติอย่างกว้างขวางในทุก ๆ สาขาวิชา ดังนั้นการเรียนรู้หลักการทำงานและการนำไปใช้งานจึงมีความสำคัญเป็นอย่าง ยิ่ง

ปัจจุบันวิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์มีเนื้อหาวิชาการมากมายจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศผู้ผลิตสินค้า ซึ่งมีวิธีการแนะนำสินค้าแตกต่างกันออกไป

ตำราเล่มนี้จึงได้รวบรวมหลักการและวิชาการเบื้องต้นของระบบนิวแมติกและ ไฮดรอลิกให้มีมาตรฐานเดียวกันด้วยมาตรฐานจาก DIN ISO 1219 และ DIN ISO 1219-1 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ศึกษาแพร่หลายมากที่สุด เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปเป็นหลักการพื้นฐานได้อย่างถูกต้องในการศึกษาขั้น สูงต่อไป
Continue reading “นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น”

เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น

9789744433725-43401-BMรหัสหนังสือ: 43401   ชื่อหนังสือ: เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น
ISBN: 9789744433725
ผู้แต่ง/แปล: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.6×26 cm.
จำนวนหน้า: 190หน้า
ราคา 180 บาท

ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติและแยกออกเป็นระบบต่างๆ คือระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้ระบบ PLC ควบคุมแทนระบบที่ใช้รีเลย์ ระบบหน่วงเวลาและนับจำนวน ตลอดจนการใช้ระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ เพื่อใช้ระบุวัตถุที่ต้องการ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบเมคาทรอนิกส์

Continue reading “เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น”