การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

9786160804900-32004-BMรหัสหนังสือ: 32004 ชื่อหนังสือ: การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ISBN : 9786160804900
ผู้แต่ง: ดร. ชัด อินทะสี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 472 หน้า
ราคา 220 บาท

หนังสือการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เหมาะสมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น

Continue reading “การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า”