การออกแบบและวางผังโรงงาน

9748325717-41207-BMรหัสหนังสือ: 41207 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและวางผังโรงงาน
ISBN: 9789748325717
ผู้แต่ง: ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์
ครั้งที่พิมพ์ : 16/ 2548
สำนักพิมพ์ : สสท.
ราคา 200 บาท

หนังสือ การออกแบบและวางผังโรงงาน เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา “การออกแบบและวางผังโรงงาน” ซึ่งจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับวิชา “การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ” (Systematic handing Analysis) นอกจากนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารโรงงาน วิศวกร ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ออกแบบ การวางแผนระบบขนถ่ายวัสดุโรงงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งการปรับปรุงผังโรงงานเดิมหรือจัดวางผังโรงงานใหม่ก็ตาม

Continue reading “การออกแบบและวางผังโรงงาน”