คู่มือการเลือกใช้งานวาล์ว

9746860313-10307-BMรหัสหนังสือ: 10307  ชื่อหนังสือ: คู่มือการเลือกใช้งานวาล์ว Valve Selection handbook
ISBN: 974-686-031-3
ผู้แต่ง: R.W. Zappe
ผู้แปล: นาวาอากาศโท ตระการ ก้าวกสิกรรม, พันโท พิศักดิ์ เจริญภัคดี
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.9 x 26.1 ซม.
จำนวน: 336 หน้า
ราคา 350 บาท
หนังสือคู่มือการเลือกใช้งานวาล์ว เป็นหนังสือแนะนำการเลือกใช้งานวาล์วที่อธิบายถึงคุณลักษณะของวาล์วโดยครอบคลุม ความรู้พื้นฐานของโครงสร้างและการประยุกต์ใช้งานวาล์วและวิเคราะห์ถึงอันตรายต่างๆ และข้อกำหนดของสภาวะการไหลของของไหลทางอุตสาหกรรมทุกชนิด

จึงเหมาะกับ วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับระบบท่อและวาล์ว ผู้ที่ทำงานในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับของไหลต่างๆ และการควบคุมการไหล

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ

1.1.    ความรู้พื้นฐาน

1.2.    วาล์วมือหนุน

1.3.    เช็ควาล์ว

1.4.    ลาว์วระบายความดัน

1.5.    ลิ้นแตกระบายความดัน

1.6.    หน่วยการวัด

1.7.    การระบุขนาดวาล์วและชั้นความดัน

1.8.    มาตรฐาน

บทที่ 2 ความรู้พื้นฐาน

2.1.    การผนึกแน่นของไหลของวาล์ว

2.2.    กลไกการกันรั่ว

2.3.    ส่วนปิดวาล์ว

2.4.    ปะเก็นแก๊สเก๊ต

2.5.    ตัวกันรั่วก้านวาล์ว

2.6.    การไหลผ่านวาล์ว

บทที่ 3 วาล์วมือหมุน

3.1.    หน้าที่ของวาล์วมือหมุน

3.2.    การจัดกลุ่มวาล์วตามวิธีควบคุมการไหล

3.3.    การเลือกใช้งานวาล์ว

3.4.    โกล์บวาล์ว

3.5.    วาล์วลูกสูบ

3.6.    เกทวาล์วลิ้นขนาน

3.7.    เกทวาล์วลิ้นลิ่ม

3.8.    ปลั๊กวาล์ว

3.9.    บอลวาล์ว

3.10.วาล์วปีกผีเสื้อ

3.11.พินช์วาล์ว

3.12.ไดอะแฟรมวาล์ว

3.13.วาล์วเหล็กกล้าไร้สนิม

บทที่ 4. เช็ควาล์ว

4.1.    การจำแนกประเภทเช็ควาล์ว

4.2.    การทำงานของเช็ควาล์ว

4.3.    ข้อกำหนดของเช็ควาล์วสำหรับการปิดอย่างรวดเร็ว

4.4.    การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับการทำงานของเช็ควาล์ว

4.5.    การออบแบบเช็ควาล์ว

4.6.    การเลือกใช้งานวาล์ว

บทที่ 5 วาล์วระบายความดัน

5.1.    ชนิดหลักของวาล์วระบายความดัน

5.2.    ศัพท์บัญญัติ

5.3.    วาล์วระบายความดันชนิดกระทำตรง

5.4.    การทำงานของวาล์วระบายความดันชนิดกระทำตรง

5.5.    การหน่วงการสั่นสะเทือนของลิ้นในวาล์วระบายความดัน

5.6.    วาล์วระบายความดันชนิดกลไกนำ

5.7.    การคำนวณการไหลผ่านวาล์วระบายความดันและระบบท่อร่วม

5.8.    ตัวอย่างการคำนวณ

บทที่ 6 ลิ้นแตกระบายความดัน

6.1.    ศัพท์บัญญัติ

6.2.    คำจำกัดความ

6.3.    การประยุกต์ใช้งานลิ้นแตกระบายความดัน

6.4.    เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความดัน

6.5.    การออกแบบและสมรรถนะของลิ้นแตกระบายความดันที่ทำด้วยโลหะเหนียว

6.6.    การออกแบบและสมรรณะของลิ้นแจกระบายความดันที่ทำด้วยแกรไฟต์

6.7.    อุปกรณ์ยึดลิ้นแตกระบายความดัน

6.8.    การประกอบแบบกวาดให้สะอาด

6.9.    ห้องเปลี่ยนลิ้นเร็ว

6.10.   การออกแบบการประกอบลิ้นคู่

6.11.การออกแบบการรวมลิ้นแตกระบายความดันและวาล์วระบายความดันเข้าด้วยกัน

6.12.การหาขนาดลิ้นแตกระบายความดัน

6.13.ตัวบ่งวื้การระเบิดของลิ้นแตกระบายความดัน

6.14.การเลือกใช้งานลิ้นแตกระบายความดัน

6.15.การสั่งซื้อลิ้นแตกระบายความดันเพื่อใช้ทดแทน

6.16.การติดตั้งและการบำรุงรักษา

6.17.ความรับผิดชอบของผู้ใช้

6.18.มาตรฐานที่เกี่ยวข้องลิ้นแตกระบายความดัน

ภาคผนวก