เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

9789744436962-42010รหัสหนังสือ: 42010 ชื่อหนังสือ: เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744436962
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 156 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2560
ราคา 78 บาท

หนังสือเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือ เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2006) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 1 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ระดับ ปวช.

ประกอบด้วยใบงานที่ 1 – 12  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้

สารบัญ
ใบงานที่ 1   การถอดประกอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
ใบงานที่ 2   การพันและทดสอบขดลวดอาร์เมเจอร์
ใบงานที่ 3   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (กระตุ้นแยก)
ใบงานที่ 4    เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบชันต์
ใบงานที่ 5   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรีส์
ใบงานที่ 6   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบชอร์ตชันต์คอมปาวด์
ใบงานที่ 7   เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลองชันต์คอมปาวด์
ใบงานที่ 8   การเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
ใบงานที่ 9   ชันต์มอเตอร์
ใบงานที่ 10 ซีรีส์มอเตอร์
ใบงานที่ 11 ชอร์ตชันต์คอมปาวด์มอเตอร์
ใบงานที่ 12 ลองชันต์คอมปาวด์มอเตอร์