พื้นฐานทางช่าง

9786160823338-30103รหัสหนังสือ: 30103 ชื่อหนังสือ:พื้นฐานทางช่าง
ISBN :9786160823338
ผู้แต่ง: ผศ. ชัยนนท์ ศรีสุภินานนท์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 384 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
ปีที่พิมพ์: 2558
ราคา 220 บาท

หนังสือ “พื้นฐานช่าง” เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐานทางช่างที่สำคัญมากสำหรับช่าง นายช่าง หรือวิศวกร ช่างฝึกหัดในโรงงาน นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษาเพื่อเป็นช่างหรือวิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับงานช่าง จะได้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานทางช่างที่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ทำงานได้เร็วและไม่เกิดความเสียหายขึ้นกับทั้งเครื่องมือและชิ้นงาน หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สำหรับหนึ่งภาคการศึกษา นอกจากนี้ยังเหมาะที่จะใช้เป็นตำราเรียนของนักเรียนนักศึกษาอาชีวะศึกษาทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. การสอนลูกมือช่างหรือช่างฝึกหัดในโรงงาน และประชาชนทั่วไปที่สนใจในงานช่าง เพื่อให้ได้รับความรู้พื้นฐานทางช่างอย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ (Introduction)
– พื้นฐานทางช่างคืออะไร
– พื้นฐานทางช่างมีความสำคัญอย่างไร
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 2 วัสดุช่างพื้นฐาน (Basic Engineering Materials)
– โลหะที่เป็นเหล็ก (Ferrous Metals)
– โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non- Ferrous Metals)
– พลาสติก (Plastics)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 3 เครื่องมือช่างและเครื่องจักรกลพื้นฐาน (Basic Hand Tools and Machines)
– เครื่องมือช่างพื้นฐาน (Basic Hand Tools)
– เครื่องจักรกลพื้นฐาน (Basic Machines)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 4 การวัดและการตรวจสอบ (Measurements and Inspections)
– ความผิดพลาดที่เกิดจากการวัด
– เครื่องมือวัดพื้นฐานสำหรับช่าง (Basic Measuring Tools)
– การตรวจสอบ (inspection and Testing)
– เกจวัด (Inspection Gages)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 5 การหมายงาน (Marking Out or Layout)
– เครื่องมือหมายงาน (Layout Tools)
– น้ำยาหมายงาน (Layout Solutions)
– ตัวอย่างการหมายงาน
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 6 การปรับแต่ง (Fitting)
– การปรับแต่งด้วยตะไบ
– ชนิดตะไบ (Files)
– การตะไบ (Filing)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 7 การกลึง (Turning)
– เครื่องกลึง (Lathes)
– มีดกลึง (Turning Tools)
– การกลึงเรียว (Taper Turning)
– การกลึงเกลียว (Thread Cutting)
– น้ำหล่อเย็น (Coolant)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 8 การกัด (Milling)
– การกัดปาดหน้า
– ชนิดของเครื่องกัด (Milling Machines)
– มีดกัด (Milling Cutters)
– ความเร็วตัดในการกัด (Cutting Speeds)
– อัตราการป้อน (Feed Rates)
– ทิศทางการป้อน (Feed Direction)
– ความลึกในการกัด (Depth of Cut)
– เวลาที่ใช้ในการกัด (Cutting Time)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 9 การไส (Shaping)
– ชนิดของเครื่องไส
– หัวเครื่องไสและป้อมมีด
– ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องไสก่อนการใช้งาน
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 10 งานโลหะแผ่นบางและการเขียนแบบแผ่นคลี่
– การเขียนแบบแผ่นคลี่ (Surface Development)
– เขียนแบบแผ่นคลี่โดยวิธีใช้เส้นรัศมี (The Radial Line Method)
– เขียนแบบแผ่นคลี่โดยวิธีใช้เส้นขนาน (The Parallel Line Method)
– เขียนแบบแผ่นคลี่โดยวิธีใช้เส้นสามเหลี่ยม (Triangulation Method)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 11 การเชื่อม การเชื่อมประสาน และการบัดกรี (Welding, Brazing and Soldering)
– การเชื่อมด้วยแก๊ส (Oxy-fuel Gas Welding: OFW)
– การเชื่อมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding Processes)
– การเชื่อมแบบ GTAW (Gas Tungsten Arc Welding)
– การเชื่อมแบบ GMAW (Gas Metal Arc Welding)
– การเชื่อมโดยอาศัยความต้านทาน (Resistance Welding: RW)
– การเชื่อมสตัด (Stud Welding)
– การเชื่อมประสาน (Brazing)
– การบัคกรี (Soldering)
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บทที่ 12 การเจียระไน (Grinding)
– ส่วนประกอบของล้อหินเจียระไน (Grinding Wheels)
– การเลือกล้อหินเจียระไน (Grinding Wheels Selection)
– การแต่งหน้าล้อหินเจียระไน (Grinding Wheels Dressing and Truing)
– วิธีการเจียระไน
– ความปลดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน
– แบบฝึกหัดท้ายบท
บรรณานุกรม