กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)

Manufacturing-Processรหัสหนังสือ: 31202 ชื่อหนังสือ: กรรมวิธีการผลิต (รหัสวิชา 2102-2007)
ISBN   : 9786160827015
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.8 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 228 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2560
ราคา 96 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องมือ ด้วยเครื่องจักรสมัยใหม่ควบคุมการผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กรรมวิธีการผลิตการหล่อแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตการต่อหรือยึดชิ้นงานเข้าด้วยกันแบบต่าง ๆ กรรมวิธีการผลิตตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบแบบต่าง ๆ และกรรมวิธีการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน โดยมีเนื้อหาที่ตรงและครบถ้วนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

บทที่ 1 กรรมวิธีการผลิต (Manufacturing Process)
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก (Iron Smalting)
บทที่ 3 การถลุงโลหะไม่ใช่เหล็ก (Non Iron Smelting)
บทที่ 4 กรรมวิธีการผลิตแบบหล่อโลหะ (Metal Castings Manufacturing Process)
บทที่ 5 กรรมวิธีการผลิตแบบตัดเฉือนโลหะ (Machining Manufacturing Process)
บทที่ 6 กรรมวิธีการผลิตแบบเปลี่ยนรูป (Deformations Manufacturing Process)
บทที่ 7 กรรมวิธีการต่อหรือยคดชิ้นงานเข้าด้วยกัน (Jointing Manufacturing Process)
บทที่ 8 กรรมวิธีการตกแต่งผิวชิ้นงาน (Surface Decoration Manufacturing Process)
บทที่ 9 แผนภาพผสมดุลและโครงสร้างของระบบผลึก (Equilibrium Diagram and Structures of Crystal)
บทที่ 10 การปรับปรุงสมบัติโลหะด้วยความร้อน (Heat Treatment)
บทที่ 11 กรรมวิธีผลิตพลาสติก (Plastic Manufacturing Process)

บรรณานุกรม