การออกแบบและวางผังโรงงาน

วางผังโรงงาน-41207
รหัสหนังสือ:
41207 ชื่อหนังสือ: การออกแบบและวางผังโรงงาน
ISBN: 9789748325717
ผู้แต่ง: ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย์
ครั้งที่พิมพ์ : 16/ 2548
สำนักพิมพ์ : สสท.
ราคา 200 บาท

หนังสือ การออกแบบและวางผังโรงงาน เล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งเน้นในเรื่องการออกแบบและวางผังโรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ ตามหลักการของ SLP (Systematic Layout Planning) เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้เพื่อใช้เป็นตำราเรียนวิชา “การออกแบบและวางผังโรงงาน” ซึ่งจะต้องศึกษาควบคู่ไปกับวิชา “การวิเคราะห์การขนถ่ายอย่างเป็นระบบ” (Systematic handing Analysis) นอกจากนั้น หนังสือเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้บริหารโรงงาน วิศวกร ผู้ดำเนินงานและผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบและวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบที่ต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ออกแบบ การวางแผนระบบขนถ่ายวัสดุโรงงานไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งการปรับปรุงผังโรงงานเดิมหรือจัดวางผังโรงงานใหม่ก็ตาม

สารบัญ
บทที่ 1 แนะนำการออกแบบและวางผังโรงงาน
บทที่ 2 ปัญหาการวางผังโรงงาน
บทที่ 3 ทำเลที่ตั้งโรงงาน
บทที่ 4 ชนิดของผังโรงงาน
บทที่ 5 อาคารโรงงาน และที่ดิน
บทที่ 6 ความสำคัญพื้นฐานของการวางผังโรงงาน
บทที่ 7 รูปแบบของการวางแผนผังโรงงานอย่างมีระบบ
บทที่ 8 ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการวางแผนผังโรงงาน
บทที่ 9 การไหลของวัสดุ
บทที่ 10 ความสัมพันธ์ของกิจกรรมนอกเหนือการไหล
บทที่ 11 แผนภาพความสัมพันธ์ของการไหลและ หรือกิจกรรม
บทที่ 12 การหาเนื้อที่ที่ต้องการ
บทที่ 13 แผนภาพความสัมพันธ์ของเนื้อที่
บทที่ 14 การปรับจัดแผนภาพ
บทที่ 15 การเลือกผังโรงงาน
บทที่ 16 การวางแผนผังโรงงานอย่างละเอียด
บทที่ 17 การเขียนแบบ แผ่นแม่แบบ และหุ่นจำลอง
บทที่ 18 การติดตั้ง
บทที่ 19 การบริหารโครงการวางผังโรงงาน
บทที่ 20 การขนถ่ายวัสดุ