การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP

9789742127329-31201-BMรหัสหนังสือ: 31201 ชื่อหนังสือ: การบริหารอุตสาหกรรมแบบลีนด้วยระบบ ERP
ISBN    : 9789742127329
ผู้แต่ง: วิชัย ไชยมี
สำนักพิมพ์    :
ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 14.2 x 21.0 ซม.
จำนวน    : 112 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 148 บาท


สารบัญ
บทที่ 1 หลักการของระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 2 การออกแบบผังงานของสายการผลิตแบบลีน
บทที่ 3 การจัดผังการทำงานของเครื่องจักรและแรงงาน
บทที่ 4 การออกสัญญาณคัมบังในโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 5 การวางแผนและควบคุมการผลิดในโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน
บทที่ 6 การจัดการสินค้าคงคลังตามแบบระบบคัมบัง
บทที่ 7 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนระบบโรงงานอุตสาหกรรมแบบลีน