เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

9786160822379-30203รหัสหนังสือ: 30203 ชื่อหนังสือ: เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ISBN    : 9786160822379
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ สุโมตยกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 552 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 250 บาท

หนังสือ เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศไว้อย่างสมบรูณ์ ทั้งหลักวิชาการและหลักปฎิบัติ ภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสี่ตอนคือ ตอนแรก ว่าด้วยหลักพื้นฐานของการทำความเย็น ตลอดจนอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของระบบ ตอนที่สอง ว่าด้วยระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น ตอนที่สาม ว่าด้วยการปรับอากาศ วงจรอากาศ ไซโครเมตริก เครื่องปรับอากาศ และการคำนวณขนาดเครื่องที่จะใช้ติดตั้ง สำหรับตอนสุดท้าย การซ่อม การติดตั้ง และการบริการ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มเติมภาคผนวกเกี่ยวกับการแปลงค่าหน่วยต่างๆ ที่ใช้ และการฝึกหัดเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้า

สารบัญ
ตอนที่ 1 หลักพื้นฐานของการทำความเย็น
     บทที่ 1 หลักพื้นฐานการทำความเย็น
บทที่ 2 ระบบการทำความเย็น
บทที่ 3 วงจรเครื่องทำความเย็น
บทที่ 4 คอมเพรสเซอร์
บทที่ 5 คอนเดนเซอร์
บทที่ 6 ชุดควบคุมสารทำความเย็น
บทที่ 7 อีวาพอเรเตอร์
บทที่ 8 อุปกรณ์อื่นๆ ของระบบ
บทที่ 9 สารความเย็นและน้ำมันหล่อลื่น
บทที่ 10 P-h ไดอะแกรม
บทที่ 11 ตู้เย็นและตู้แช่

ตอนที่ 2 ระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น
บทที่ 12 ไฟฟ้าเบื้องต้น
บทที่ 13 หม้อแปรงไฟฟ้าและมอเตอร์
บทที่ 14 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า
บทที่ 15 วงจรไฟฟ้า

ตอนที่ 3 การปรับอากาศ
บทที่ 16 หลักพื้นฐานของการปรับอากาศ
บทที่ 17 วงจรอากาศ
บทที่ 18 ไซโครเมตริก
บทที่ 19 การคำนวณหาขนาดเครื่องปรับอากาศ
บทที่ 20 เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

ตอนที่ 4 การซ่อม การติดตั้ง และการบริการ
     บทที่ 21 เครื่องมือซ่อมเครื่องทำความเย็น
บทที่ 22 ท่อทางเดินสารความเย็นและการต่อท่อ
บทที่ 23 การซ่อมและบริการ
บทที่ 24 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
บทที่ 25 การแก้ไขข้อขัดข้อง