การทำความเย็นและการปรับอากาศ


9789744430038-40201-BMรหัสหนังสือ:
40201
ISBN: 9789744430038
ผู้แต่ง: ผศ. ชูชัย ต.ศิริวัฒนา
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 400
ราคา 250 บาท

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า และสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างเครื่องทำความเย็น และ ปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างจักรกลหนัก ช่างกลเกษตร ช่างไฟฟ้ากำลัง รวมถึงช่างเทคนิค วิศวกรม และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นและปรับอากาศ

สารบัญ
ภาคทฤษฎี
บทที่ 1 หลักการและพื้นฐานในการทำความเย็น
บทที่ 2 ระบบต่างๆ ในการทำความเย็น
บทที่ 3 วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอ
บทที่ 4 ส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ
บทที่ 5 อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ควบคุมในวงจรน้ำยา
บทที่ 6 สารทำความเย็น
บทที่ 7 ท่อสารทำความเย็น
บทที่ 8 ระบบไฟฟ้าและการควบคุม
บทที่ 9 ท่อน้ำและหอทำความเย็น
บทที่ 10 ภาวะการทำความเย็น

ภาคปฎิบัติ
บทที่ 11 ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
บทที่ 12 เครื่องมือบริการในระบบทำความเย็น
บทที่ 13 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
บทที่ 14 การทำสูญญากาศและการบรรจุสารทำความเย็น
บทที่ 15 การดูดเก็บสารทำความเย็นในระบบ
บทที่ 16 การตรวจสอบการทำงานในวงจรน้ำยา
บทที่ 17 การวิเคราะห์ปัญหาในระบบทำความเย็น