คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน

9746860704-12015-BMรหัสหนังสือ: 12015   ชื่อหนังสือ: คู่มือระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานสำหรับประชาชน
ISBN: 9746860704
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 318
ราคา 160 บาท

โลกเรานี้จำเป็นที่จะต้องใช้ระบบไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน แต่น้อยคนนักที่จะมีวิธีจัดการระบบไฟฟ้า ให้ถูกต้อง และเหมาะสม ซึ่งหากระบบไฟฟ้าที่ไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะสม จะก่อให้เกิดปัญหาได้ และหากนำระบบไฟฟ้าไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่บางครั้งก็รุนแรง จนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชีวิตได้

หนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟฟ้า การดูแล พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การใช้ระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยฃน์ และปลอดภัยมากที่สุด ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานไฟฟ้า วิธีการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุด และวิธีคิดคำนวณค่าไฟฟ้า นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงขอบเขต และวิธีเตรียมการ เพื่อขอใช้บริการระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ อีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ มุ่งเน้นกระจายความรู้ด้านเทคโนโลยี ให้สามารถเข้าใจในระบบไฟฟ้า และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้งาน วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ ผู้ตรวจสอบงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้สนใจทั่วไป สามารถนำไปใช้งานได้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และชาติบ้านเมือง

สารบัญ

 

1. ความรู้ทั่วไปด้านระบบไฟฟ้า
1.1 อันตรายจากไฟฟ้า
1.2 พื้นฐานของไฟฟ้า
1.3 การเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า
1.4 สภาพเหมาะสมในการใช้งาน
1.5 รหัสสี
1.6 แผนผังและแผนภาพไฟฟ้า
1.7 การขับทางไฟฟ้าและทางกล
2. สายไฟฟ้า ท่อร้อยสาย และรางไฟฟ้า
2.1 สายไฟฟ้าแรงต่ำ
2.2 สายไฟฟ้าแรงต่ำหุ้มฉนวนฝังดิน
2.3 ท่อร้อยสายและรางไฟฟ้า
2.4 การติดตั้งสายไฟฟ้า
2.5 บัสเวย์
3. อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า
3.2 มอเตอร์ไฟฟ้า
3.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
3.4 ยูพีเอส
3.5 คาปาซิเตอร์
3.6 ระบบโทรศัพท์
4. อุปกรณ์ป้องกันในระบบไฟฟ้า
4.1 กระแสและแรงดันไฟฟ้าผิดปกติ
4.2 ฟิวส์
4.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงต่ำ
4.4 เซฟตีสวิตช์และสะพานไฟ
4.5 อุปกรณ์ควบคุม
4.6 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของหม้อแปลงไฟฟ้า
4.7 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินของมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
4.8 อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินสำหรับเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
5. ความปลอดภัยสำหรับระบบไฟฟ้า
5.1 ระยะห่างจากไฟฟ้า
5.2 ระยะห่างจากแผงไฟฟ้า
5.3 ไฟฟ้าฉุกเฉิน
5.4 การพิจารณาห้องไฟฟ้า
5.5 การต่อลงดิน
5.6 ระบบป้องกันฟ้าผ่า
6. ระบบแสงสว่าง
6.1 พื้นฐานของแสงสว่าง
6.2 ชนิดของหลอดไฟฟ้า
6.3 ชนิดของโคมไฟ
6.4 ลักษณะของการส่องสว่าง
6.5 วงจรแสงสว่าง
6.6 ความสว่างที่เหมาะสม
7. การดูแลและตรวจสอบระบบไฟฟ้า
7.1 การทดสอบระบบไฟฟ้า
7.2 การตรวจสอบระบบไฟฟ้า
7.3 ความถี่ในการตรวจสอบระบบไฟฟ้า
8. ความรู้ทั่วไปด้านพลังงานและการสิ้นเปลืองไฟฟ้า
8.1 ความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน
8.2 การสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์
9. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
9.1 ข้อกำหนดในการอนุรักษ์พลังงาน
9.2 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้า
9.3 พื้นฐานตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
9.4 ผลดีของการเพิ่มตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
9.5 โครงการอนุรักษ์พลังงานในรงงานและอาคารขนาดกลางและขนาดย่อม
9.6 การใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
9.7 แนวทางในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
10. อัตราค่าไฟฟ้าและการคำนวณค่าไฟฟ้า
10.1 การคิดค่าไฟฟ้า
10.2 อัตราค่าไฟฟ้าโดยการไฟฟ้านครหลวง
10.3 อัตราค่าไฟฟ้าโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
10.4 การคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าสูญเสียจากโหลด
11. ขอบเขตและวิธีการในการใช้บริการระบบไฟฟ้า
11.1 การไฟฟ้านครหลวง
11.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
12. จรรยาบรรณและประสบการณ์ด้านระบบไฟฟ้า
คำถามท้ายเล่ม