หนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1006)

9786160822034-32006รหัสหนังสือ: 32006 ชื่อหนังสือ:งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ISBN : 9786160822034
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 18.6 x 25.6 ซม.
จำนวน : 364 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  5/2559
ราคา 77 บาท 

หนังสืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น เหมาะสำหรับนำไปใช้ประกอบการเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศึกราช 2556 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน โดยมีเนื้อหาที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตรงตามคำอธิบายรายวิชาอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยเรื่องแผงสวิตช์ แผงจ่ายไฟ สวิตช์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า เต้ารับสำหรับเสียบปลั๊กไฟ และหลอดไฟฟ้า   รวมทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทสารกึ่งตัวนำ เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Safety of Electrical and Electronics)
บทที่ 2 แหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Electrical Source)
บทที่ 3 ทฤษฎีไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Theory)
บทที่ 4 เครื่องวัดงานไฟฟ้าและเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Measurements)
บทที่ 5 วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น (Basic Electrical Circuits)
บทที่ 6 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Circuit)
บทที่ 7 อุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Devices)
บทที่ 8 อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อลงดิน (Circuit Breaker and Ground Connecting)
บทที่ 9 การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น (Basic Motor Control)
บทที่ 10 ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำ (Resistor Condenser and Inductor)
บทที่ 11 ไมโครโฟน ลำโพง รีเลย์ หม้อแปลง โปรโตบอร์ด และสตริปบอร์ด (Microphone, Loundspeaker, Relay, Transformer, Protoboard, and Stripboard)
บทที่ 12 อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ (Semiconductors Device)
บทที่ 13 ขั้วต่อสายไฟฟ้า (Electrical Connector)
บทที่ 14 การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (Basic Electrical and Electronics circuit Assembly)
บทที่ 15 เครื่องมืองานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Hand Tools)
บรรณานุกรม