วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)

9789744436931-42011รหัสหนังสือ: 42011 ชื่อหนังสือ: วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ)
ISBN :
 9789744436931
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 156 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2560
ราคา 78 บาท

หนังสือวงจรไฟฟ้ากระแสตรง (ภาคปฏิบัติ) เล่มนี้เป็นใบงานภาคปฏิบัติ ใช้คู่กับหนังสือวิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (รหัสวิชา 2104-2002) ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพโดย สอศ. ลำดับที่ 85  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สารบัญ

ใบงานที่ 1 – 13  ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้
ใบงานที่ 1   วงจรไฟฟ้าและกฎของโอห์ม
ใบงานที่ 2   กำลังไฟฟ้า
ใบงานที่ 3   การต่อตัวต้านทานแบบอนุกรม
ใบงานที่ 4    การต่อตัวต้านทานแบบขนาน
ใบงานที่ 5   การต่อตัวต้านทานแบบผสม
ใบงานที่ 6   การแปลงวงจรความต้านทานเดลตา-สตาร์
ใบงานที่ 7   การแปลงวงจรความต้านทานสตาร์-เดลตา
ใบงานที่ 8   การต่อเซลล์ไฟฟ้า
ใบงานที่ 9   วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าและวงจรแบ่งกระแสไฟฟ้า
ใบงานที่ 10   กฎของเคอร์ชอฟฟ์
ใบงานที่ 11   เมชเคอร์เรนต์
ใบงานที่ 12  แรงดันไฟฟ้าโนด
ใบงานที่ 13 วงจรบริดจ์