เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)

รหัสหนังสือ: 42017 ชื่อหนังสือ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ)
ISBN : 9789744436795
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x  26 ซม.
จำนวน :  124 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคาปก 69 บาท

 หนังสือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (ภาคปฏิบัติ) เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบวิชา เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ รหัสวิชา 2104-2105 (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง และสำหรับผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยใบงานที่ 1-11 ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนการสอน 18 สัปดาห์ (54 คาบ) ดังนี้

สารบัญ

ใบงานที่  1 การถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
ใบงานที่  2 การถอดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์
ใบงานที่  3 การพันขดลวดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์ และทดสอบ
ใบงานที่  4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด (กระตุ้นแยก)
ใบงานที่ 5  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะมีโหลด (กระตุ้นแยก)
ใบงานที่  6 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะไม่มีโหลด (กระตุ้นในตัว)
ใบงานที่  7 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ขณะมีโหลด (กระตุ้นในตัว)
ใบงานที่ 8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขณะไม่มีโหลด
ใบงานที่ 9 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ขณะมีโหลด
ใบงานที่ 10 การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส
ใบงานที่ 11 การขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส