การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า

9786160804900-32004-BMรหัสหนังสือ: 32004 ชื่อหนังสือ: การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า
ISBN : 9786160804900
ผู้แต่ง: ดร. ชัด อินทะสี
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 17.0 x 21.9 ซม.
จำนวน : 472 หน้า
ราคา 220 บาท

หนังสือการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนของครูผู้สอน นักเรียน และนักศึกษา ทั้งในระดับ ปวส. และปริญญาตรี เหมาะสมกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และเป็นพื้นฐานในการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลังในระดับปริญญาตรีต่อไป นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดคำนวณ วิเคราะห์ และสร้างความเข้าใจในเนื้อหาของการส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตและส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 2 ส่วนประกอบของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า
บทที่ 3 สถานีไฟฟ้าย่อยและอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าย่อย
บทที่ 4 ระบบจำหน่ายไฟฟ้า
บทที่ 5 ค่าความต้านทานและค่าความเหนี่ยวนำของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 6 ความจุไฟฟ้าของสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 7 การคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันในสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 8 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 1 เฟส
บทที่ 9 การคำนวณค่าทางไฟฟ้าในสภาวะปกติของระบบจำหน่าย 3 เฟส
บทที่ 10 การปรับปรุงเพาเวอร์แฟกเตอร์
บทที่ 11 ระยะหย่อนตัวและแรงดึงในสายส่งกำลังไฟฟ้า
บทที่ 12 โคโรนาและแรงดันตกคร่อมลูกถ้วยแขวน