สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields

รหัสหนังสือ: 32008  ชื่อหนังสือ: สนามแม่เหล็กไฟฟ้า : Electromagnetic Fields
ISBN : 9786160834129
ผู้แต่ง: รศ.ดร. วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 18.6 x 25.6 ซม.
จำนวน : 572 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2562
ราคา 380 บาท

หนังสือ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนที่ครอบคลุมตามสภาวิศวกรกำหนด โดยมีการอธิบายยกตัวอย่างประกอบและแนะนำการประยุกต์ใช้งาน เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9บท ได้แก่ ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม การวิเคราะห์เวกเตอร์ สนามไฟฟ้าสถิต สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็กสถิต แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็กและค่าความเหนี่ยวนำ สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์ และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า นอกจากนี้ ในเล่มยังสอดแทรกชีวประวัติและเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ ของนักวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมา เนื้อหาในแต่ละบทจะนำเสนอทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวอย่างโจทย์ที่รวมถึงการประยุกต์และวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรม และท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจไว้อีกด้วย

สารบัญ

ภาค 1 ประวัติและความสำคัญของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
– บทที่ 1 ประวัติและพัฒนาการโดยย่อของวิชาสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในทางวิศวกรรม

ภาค 2 พื้นฐานคณิตศาสตร์
– บทที่ 2 การวิเคราะห์เวกเตอร์

ภาค 3 สนามไฟฟ้าสถิต
– บทที่ 3 สนามไฟฟ้าสถิต
– บทที่ 4 สนามไฟฟ้าภายในวัสดุ
– บทที่ 5 ข้อปัญหาค่าขอบในสนามไฟฟ้าสถิต

ภาค 4 สนามแม่เหล็กสถิต
– บทที่ 6 สนามแม่เหล็กสถิต
– บทที่ 7 แรงแม่เหล็ก วัสดุแม่เหล็ก และค่าความเหนี่ยวนำ

ภาค 5 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
– บทที่ 8 สนามแปรตามเวลาและสมการแมกซ์เวลล์
– บทที่ 9 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า