การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

9746860712-12016-BMรหัสหนังสือ: 12016   ชื่อหนังสือ: การส่งกำลัง และการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN: 9746860712
ผู้แต่ง: ผศ.ถาวร อมตกิตติ์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 224
ราคา 200 บาท

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งในชีวิตประจำวันจะขาดไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นตัวจักรสำคัญที่ทำให้โลกก้าวหน้า และชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึง การส่งกำลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมอเตอร์ โดยกล่าวถึงความรู้พื้นฐานของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ประเภทต่างๆ รวมทั้งวิธีการ ที่จะประหยัดพลังงานของมอเตอร์ และมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง โดยได้เน้นหนักไปถึงการส่งกำลัง และวิธีการที่จะนำมอเตอร์มาใช้งาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้เกิดการประหยัดพลังงานเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงวิธีการในการควบคุม และการป้องกันให้เกิดความปลอดภัย ในการใช้งานอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ จึงมุ่งเน้นในการกระจายความรู้ทางด้านเทคโนโลยี และมีผลให้สามารถเข้าใจ ในระบบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับได้ง่ายขึ้น เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต, ผู้ใช้งาน, วิศวกร, ช่างเทคนิค, ผู้ประกอบการ, นักศึกษา, อาจารย์นำไปใช้งานได้

สารบัญ

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
1.1 พื้นฐานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
1.2 พื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสสลับ
1.3 การพันขดลวด
1.4 การจัดกลุ่มของมอเตอร์
1.5 มาตรฐานเกี่ยวกับมอเตอร์
2. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
2.1 มอเตอร์ซิงโครนัส
2.2 มอเตอร์อินดักชั่น
2.3 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทั่วไป
3. ทอร์ก, กำลัง และประสิทธิภาพของมอเตอร์
3.1 แรงและทอร์กในสนามแม่เหล็ก
3.2 ทอร์กและการส่งกำลัง
3.3 ทอร์กและกำลังของเครื่องจักรกลซิงโครนัส
3.4 ทอร์กและกำลังของเครื่องจักรกลอินดักชั่น
3.5 ประสิทธิภาพและตัวประกอบกำลัง
4. การเลือกขนาดมอเตอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
4.1 การเลือกขนาดมอเตอร์
4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของมอเตอร์
5. การประหยัดพลังงานของมอเตอร์
5.1 การแบ่งประเภทมอเตอร์เพื่อใช้ให้ประหยัดพลังงาน
5.2 การจัดกลุ่มโหลดเพื่อใช้งานกับมอเตอร์ให้ประหยัดพลังงาน
5.3 การลดความสูญเสียภายในมอเตอร์
5.4 ประสิทธิภาพของมอเตอร์อินดักชั่น
5.5 มอเตอร์ประหยัดพลังงาน
5.6 การเลือกนำมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมาใช้
5.7 การประหยัดเงินในการใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
5.8 การบำรุงรักษามอเตอร์และการใช้งานให้ประหยัดพลังงาน
6. การสตาร์ตมอเตอร์และควบคุมความเร็วเพื่อประหยัดพลังงาน
6.1 อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์
6.2 การควบคุมมอเตอร์
6.3 การสตาร์ตมอเตอร์ให้ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
6.4 การควบคุมความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงาน
7. การป้องกันและความปลอดภัยสำหรับมอเตอร์
7.1 ระดับป้องกันของมอเตอร์
7.2 ระดับฉนวนของมอเตอร์
7.3 สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันวงจรมอเตอร์
7.4 เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนจากมอเตอร์
8. การทดสอบมอเตอร์
8.1 การทดสอบมอเตอร์ซิงโครนัส
8.2 การทดสอบมอเตอร์อินดักชั่น
8.3 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของพิกัดและค่าต่างๆ
บรรณานุกรม
สัญลักษณ์
ดัชนี