คู่มือวิศวกรไฟฟ้า

9789746861304-12018-bmรหัสหนังสือ: 12018 ชื่อหนังสือ: คู่มือวิศวกรไฟฟ้า
ISBN 9789746861304
แต่งโดย M&E
ขนาด 14.4 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 250
สำนักพิมพ์: M&E
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 160 บาท

หนังสือคู่มือทางด้านไฟฟ้า ที่รวบรวม สูตร, สัญลักษณ์, ตาราง, มาตรฐาน และเรื่องน่ารู้ต่างๆ สำหรับ วิศวกรไฟฟ้า, นักเรียน นักศึกษา และ ช่างเทคนิค ที่ต้องการข้อมูลอ้างอิง เกี่ยวกับไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ในด้านการเรียนการสอนทุกระดับ

สารบัญ
1. หน่วยทางวิศวกรรม
1.1 – หน่วย SI
1.2 – ตัวคูณหน่วย
1.3 – หน่วยตามมาตรฐานต่างๆ
1.4 – ตัวย่อ
1.5 – หน่วยวัดและน้ำหนัก
1.6 – การแปลงหน่วย
1.7 – อักษรกรีก

2. สัญลักษณ์และการคำนวณทางวิศวกรรม
2.1 – สมการและความหมายทางแสง
2.2 – Per unit
2.3 – สมการ R, L, C, Frequency, สูตรและสมการทางไฟฟ้า
2.4 – สูตรสำหรับมอเตอร์, หม้อแปลง, AC, DC
2.5 – การอนุกรมและขนาน
2.6 – เดลตา-วาย
2.7 – รหัสสี R, L, C
2.8 – ขนาดคาปาซิเตอร์

3. สัญลักษณ์และความหมายทางไฟฟ้า
3.1 – สัญลักษณ์ทางไฟฟ้า
3.2 – สัญลักษณ์ทางเครื่องมือวัด
3.3 – หมายเลขการทำงานของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า

4. คุณสมบัติทางฟิสิกส์
4.1 – ค่าคงที่
4.2 – คุณสมบัติ
4.3 – อุณหภูมิ
4.4 – ค่าความต้านทานทางไฟฟ้า

5. ตารางไฟฟ้ากำลัง
5.1 – การเทียบขนาดสาย
5.2 – ขนาดรับกระแสของสาย
5.3 – ชนิดของสายและการใช้งาน
5.4 – ขนาดสายดินและสายต่อหลักดิน
5.5 – ขนาดท่อร้อยสาย
5.6 – ประมาณการค่ากระแสของมอเตอร์
5.7 – คุณสมบัติของตัวนำทองแดงของสายไฟฟ้า
5.8 – ขนาดบัสบาร์ทางไฟฟ้า
5.9 – ขนาดการรับกระแสของทองแดง
5.10 – การเจาะรูโบลต์สำหรับต่อสาย
5.11 – สีของสายไฟหุ้มฉนวนแรงต่ำ
5.12 – ขนาดกระแสของสายสำหรับมอเตอร์ใช้งานไม่ต่อเนื่อง
5.13 – โหลดเครื่องปรับอากาศ
5.14 – ระยะห่างระหว่างหลักดิน
5.15 – พิกัดโหลดของมอเตอร์
5.16 – ดีมานด์แฟกเตอร์ของเครื่องปรับอากาศ

6. ค่าต่างๆ สำหรับระบบแสงสว่าง
6.1 – ค่าความเข้มแสงของงานต่าง ๆ
6.2 – ค่า Utilization factor สำหรับดวงโคม
6.3 – การเลือกและเปรียบเทียบหลอดไฟฟ้า
6.4 – ดีมานด์แฟกเตอร์สำหรับโหลดแสงสว่าง

7. ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและที่เกี่ยวข้อง
7.1 – ระดับชั้นการป้องกัน
7.2 – การแบ่งประเภทพื้นที่อันตราย
7.3 – การแบ่งประเภทอาคาร
7.4 – ล่อฟ้าและการป้องกันฟ้าผ่า
7.5 – พิกัดสูงสุดเครื่องป้องกันกระแสเกิน
7.6 – พิกัดเครื่องป้องกันลัดวงจรระหว่างสายและการรั่วลงดินของมอเตอร์
7.7 – กระแสลัดวงจรในระบบแรงต่ำของสายวงจรย่อย
7.8 – ขนาดปรับตั้งเครื่องป้องกันกระแสเกินของหม้อแปลง
7.9 – การระบายความร้อนของหม้อแปลง
7.10 – ระยะห่างระบบไฟฟ้ากับระบบอื่น
7.11 – ระยะห่างทางไฟฟ้ากับสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
7.12 – การทนไฟของสายไฟฟ้า
7.13 – อัตราการทนไฟภายในส่วนต่างๆ
7.14 – การเลือกใช้ชนิดเครื่องดับเพลิง
7.15 – ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
7.16 – ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและป้ายทางออกฉุกเฉิน
7.17 – ขนาดพื้นที่ต่อคนสำหรับกิจกรรมต่างๆ

8. ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
8.1 – ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า

9. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของอุปกรณ์ไฟฟ้า
9.1 – มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของอุปกรณ์ไฟฟ้า (มาตรฐ