การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)

6163215048-93201-BMรหัสหนังสือ: 93201  ชื่อหนังสือ: การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)
ISBN: 616-321-504-8
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2556
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 345 หน้า
ราคา 300 บาท

ตำราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนและใช้กับงานปฏิบัติออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ พื้น, คาน, เสา , ฐานราก, กำแพง, ถังสี่เหลี่ยม, หลังคาแก้ว และอื่นๆ
สารบัญ
บทที่1 คอนกรีตและเหล็กเสริม
บทที่2 น้ำหนักบรรทุกและการวิเคราะห์โครงสร้าง
บทที่3 วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working stress design)
บทที่4 พื้น (Slab)
บทที่5 คาน (Beam)
บทที่6 บันได (Stair)
บทที่7 เสา (Column)
บทที่8 ฐานราก (Foudation)
บทที่9 กำแพง (Wall)
บทที่10 ถังสี่เหลี่ยม (Rectangular tank)
บทที่11 ถังกลม (Circular tank)
บทที่12 แผ่นพื้นวงกลม (Circular slabs)
บทที่13 หลังคากลม (Domes)
ภาคผนวก
บรรณานุกรม