เครื่องจักรกลงานไม้ (รหัสวิชา 2121-2103)

9786160824892-33205-BMรหัสหนังสือ: 33205 ชื่อหนังสือ: เครื่องจักรกลงานไม้
ISBN :9786160824892
ผู้แต่ง: ชาญวิทย์ พิศอ่อน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.6 x 25.5 ซม.
จำนวน : 380 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2559
ราคา 113 บาท

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบไปด้วย เครื่องจักรกลที่ใช้ทำงานไม้ เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรกลแต่ละชนิด ส่วนประกอบของเครื่องจักรกล การลับคม การปรับแต่งเครื่องจักรกลแต่ละชนิด วิธีการทำงานและการบำรุงรักษา พร้อมรูปประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการปฏิบัติงาน บทสรุป แบบฝึกหัดท้ายบท รวมทั้งใบงานและเกณฑ์การตรวจผลงาน สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา 2121-2103 เครื่องจักรกลงานไม้ซึ่งเป็นหลักสูตรในระดับ ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2556) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
บทที่ 1 ความปลอดภัย
– สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
– วิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
– ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
– สรุป
– แบบฝึกหัด
บทที่ 2 เครื่องไสเพลาะไม้
– ขนาดของเครื่องไส้เพลาะไม้และความเร็วรอบของเครื่อง
– ส่วนประกอบของเครื่องไสเพลาะไม้
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสเพลาะไม้
– วิธีการตั้งหรือปรับแท่นหลัง
– วิธีการตั้งหรือปรับรั้ว
– วิธีการใช้เครื่องไสเพลาะไม้
– การถอดและใส่ใบมีดเครื่องไสเพลาะไม้
– การสับใบมีดเครื่องไสเพลาะไม้
– การบำรุงรักษาเครื่องไสเพลาะไม้
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 3 เครื่องไสไม้
– ขนาดและความเร็วของเครื่องไสไม้
– ส่วนประกอบของเครื่องไสไม้
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสไม้
– วิธีการไสไม้ด้วยเครื่องไสไม้
– การถอดและติดตั้งใบมีดในเครื่องไสไม้
– ใบมีดและเครื่องสับใบมีดเครื่องไสไม้
– การลับใบมีดเครื่องไสไม้
– การบำรุงรักษาเครื่องไสไม้
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 4 เครื่องเลื่อยวงเดือน
– ขนาดและความเร็วของเครื่องเลื่อยวงเดือน
– ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยวงเดือน
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยวงเดือน
– ใบเลื่อยวงเดือน
– วิธีการใช้งานเครื่องเลื่อยวงเดือน
– การถอดเปลี่ยนใบเลื่อยวงเดือน
– การลับฟันใบเลื่อยวงเดือน
– ส่วนประกอบเครื่องลับใบเลื่อยวงเดือน
– วิธีการลับใบเลื่อยวงเดือน
– การบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยวงเดือน
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 5 เครื่องเลื่อยรัศมี
– ขนาดของเครื่องเลื่อยรัศมี
– ส่วนประกอบที่สำคัญของเครื่องเลื่อยรัศมี
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยรัศมี
– วิธีการใช้งานเครื่องเลื่อยรัศมี
– ใบเลื่อยรัศมี
– การถอดเปลี่ยนใบเลื่อยรัศมี
– การลับใบเลื่อยรัศมี
– การบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยรัศมี
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 6 เครื่องเลื่อนสายพาน
– ชนิดของเครื่องเลื่อยสายพาน
– ขนาดและความเร็วของเครื่องเลื่อยสายพาน
– ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยสายพาน
– ใบเลื่อยสายพาน
– การถอดเปลี่ยนใบเลื่อยสายพาน
– การเก็บใบเลื่อยสายพาน
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยสายพาน
– การลับฟันในเลื่อยสายพาน
– วิธีการใช้เลื่อนสายพานตัดชิ้นงาน
– การต่อใบเลื่อยสายพาน
– การบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยสายพาน
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 7 เครื่องเลื่อยฉลุ
– ขนาดและความเร็วของเครื่องเลื่อยฉลุ
– ส่วนประกอบของเครื่องเลื่อยฉลุ
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเลื่อยฉลุ
– ลักษณะของใบเลื่อยฉลุ
– การใส่ใบเลื่อยฉลุ
– วิธีการใช้งานเครื่องเลื่อยฉลุ
– การบำรุงรักษาเครื่องเลื่อยฉลุ
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 8 เครื่องเจาะรูเดือยไม้
– เครื่องเจาะรูเดือยไม้
– เครื่องเจาะรูเดือยไม้ชนิดปลอกเจาะ
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะรูเดือยไม้
– ชนิดของดอกสว่านที่ใช้ในการเจาะรู
– การลับดอกสว่าน
– การติดตั้งดอกสว่านกับชุดหัวจับ
– วิธีการใช้เครื่องเจาะรูเดือยไม้
– การบำรุงรักษาเครื่องเจาะรูเดือยไม้
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 9 เครื่องขัดกระดาษทราย
– ชนิดและขนาดของเครื่องขัดกระดาษทราย
– ส่วนประกอบของเครื่องขัดกระดาษทรายสายพานและจานขัด
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายสายพานและจานขัด
– ส่วนประกอบของกระดาษทราย
– ชนิดของกระดาษทราย
– ขนาดของเม็ดทรายบนกระดาษทราย
– วิธีการเปลี่ยนกระดาษทราย
– วิธีการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดสายพาน
– วิธีการใช้เครื่องขัดกระดาษทรายชนิดจานขัด
– การบำรุงรักษาเครื่องขัดกระดาษทราย
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 10 เครื่องกลึงไม้
– ขนาดของเครื่องกลึงไม้
– ส่วนประกอบของเครื่องกลึงไม้
– อุปกรณ์ประกอบเครื่องกลึงไม้
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึงไม้
– เครื่องมืองานกลึง
– การลับเครื่องมือกลึง
– วิธีการใช้เครื่องมือกลึงไม้
– วิธีการกลึงโดยใช้ยันศูนย์
– วิธีการกลึงโดยใช้แผ่นจานกลึง
– การบำรุงรักษาเครื่องกลึงไม้
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 11 เครื่องลอกบัว
– ความเร็วรอบของเครื่องลอกบัว
– ส่วนประกอบเครื่องลอกบัว
– ความปลอดภัยในการใช้เครื่องลอกบัว
– ดอกลอกบัวและวิธีการลับคม
– วิธีการใช้เครื่องลอกบัว
– การบำรุงรักษาเครื่องลอกบัว
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
บทที่ 12 การประกอบชิ้นงาน
– การประกอบชิ้นงาน
– การทำวงกบประตูและหน้าต่าง
– วิธีการทำกรอบบานประตูและหน้าต่าง
– เครื่องมือไฟฟ้า
– สรุป
– แบบฝึกหัด
– ใบงาน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
บรรณานุกรม