อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม(รหัสวิชา 2106-2002)

9789744436566-43210รหัสหนังสือ: 43210 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม
ISBN : 9789744436566
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 238 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 96 บาท

หนังสือ “อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม” นี้  ได้ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนจากหนังสือ “เขียนแบบก่อสร้าง” (จัดพิมพ์ตามโครงการความร่วมมือจัดพิมพ์ตำราตามหลักสูตรของกรมอาชีว ระหว่างกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ สสท. พิมพ์ครั้งแรก ก.ย. 2537) เพื่อให้ตรงกับเนื้อหารายวิชา 2106-2002 อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-3 หลักสูตรปะกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

สารบัญ
บทที่ 1 การศึกษาแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 การอ่านและเขียนแบบผังพื้น
บทที่ 3 การอ่านแบบผังโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านและเขียนแบบรูปตัด
บทที่ 5 การอ่านและเขียนแบบรูปด้าน
บทที่ 6 การเขียนรูปขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม
บทที่ 7 การเขียนผังที่ตั้ง ผังบริเวณ และสารบัญแบบก่อสร้าง
* พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท พร้อมเฉลย