อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)

เขียนแบบงานโครงสร้าง-43209
รหัส
หนังสือ: 43209 ชื่อหนังสือ: อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง (รหัสวิชา 2106-2003)
ISBN : 9789744436733
ผู้แต่ง: สุขสม เสนานาญ
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 216 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคา 91 บาท

หนังสือ “อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง” ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 2 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ประกาศลำดับที่ 102เนื้อหาเรียบเรียงตามจุดประสงค์ รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ. 2556 วิชา 2106-2003 อ่านแบบ เขียนแบบงานโครงสร้าง

สารบัญ
บทที่ 1 แบบ #ก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง
บทที่ 2 #การอ่านแบบ #เขียนแบบ #ผังโครงสร้าง
บทที่ 3 การอ่านแบบ #เขียนแบบขยายโครงสร้าง
บทที่ 4 การอ่านแบบ #เขียนแบบไฟฟ้า
บทที่ 5 การอ่านแบบ #เขียนแบบสุขาภิบาล
* พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติและข้อทดสอบทุกบท พร้อมเฉลย