การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

9789742122287-33204-BMรหัสหนังสือ: 33204  ชื่อหนังสือ:การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

ISBN: 9789742122287
ผู้เขียน: ผศ.มนัส อนุศิริ
ขนาด: 18.6 x 25.8 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 302 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2548
ราคา 195 บาท

หนังสือการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ได้แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ วิศวกรโยธา ตลอดจนผู้ที่สนใจ

สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปในการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นของไม้
บทที่ 3 คานและตงสำหรับอาคารไม้
บทที่ 4 การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด
บทที่ 5 โครงหลังคาไม้
บทที่ 6 รอยต่อโครงสร้างไม้
บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปของเหล็กรูปพรรณ
บทที่ 8 องค์อาคารรับแรงดึง
บทที่ 9 องค์อาคารรับแรงอัด
บทที่ 10 องค์อาคารรับแรงดัด
บทที่ 11 โครงหลังคาเหล็ก
บทที่ 12 การต่อโครงสร้างเหล็ก

ภาคผนวก ก. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างไม้
ภาคผนวก ข. ค่าที่ใช้ในการออกแบบสำหรับโครงสร้างเหล็ก
ภาคผนวก ค. สูตรในการหาโมเมนต์ แรงเฉือน และระยะโก่งของคาน
ภาคผนวก ง. สูตรในการคำนวณตรีโกณมิติและคุณสมบัติรูปทรงเรขาคณิต บรรณานุกรม