การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160809400-33202-BMรหัสหนังสือ: 33202 ชื่อหนังสือ: การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ISBN    : 9786160820856
ผู้แต่ง: รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 448 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 240 บาท

หนังสือ การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง   โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม   ภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป

สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง
บทที่ 3 การประมาณราคางานดินและงานเสาเข็ม
บทที่ 4 การประมาณราคางานคอนกรีต
บทที่ 5 การประมาณราคางานเหล็กเสริมคอนกรีต
บทที่ 6 การประมาณราคางานเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
บทที่ 7 การประมาณราคางานไม้แบบและไม้โครงสร้าง
บทที่ 8 การประมาณราคางานสถาปัตยกรรม
บทที่ 9 การประมาณราคางานทาง
บทที่ 10 การประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล
บทที่ 11 การประมาณราคาหมวดงานเตรียมการ
บทที่ 12 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
บทที่ 13 กลยุกธ์ในการวิเคราะห์ราคาเพื่อประมูลงานก่อสร้าง
บทที่ 14 ลักษณะการประพฤติมิชอบในการประมูลงานก่อสร้าง

ภาคผนวก
ก. ตัวอย่างใบเสนอปริมาณงานและราคางานก่อสร้าง
ข. ตัวอย่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
ค. ราคาวัสดุก่อสร้าง
ง. บัญชีค่าแรงงาน
จ. เกณฑ์การเผื่อและการหาปริมาณวัสดุมวลรวมต่อหน่วย
ฉ. แบบฝึกหัดทักษะการถอดปริมาณวัสดุและเสนอราคาอาคารพักอาศัย คสล. ชั้นเดียว