กลศาสตร์โครงสร้าง 

9786160836086-33209-BMรหัสหนังสือ: 33209
ISBN : #9786160836086
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.7 x 25.6ซม.
จำนวน : 236หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 94 บาท

หนังสือ #กลศาสตร์โครงสร้าง เล่มนี้ อธิบายถึงพฤติกรรมของโครงสร้างอาคารอย่างง่าย ประเภท#คาน และโครงข้อหมุนที่อยู่ภายใต้การรับแรงเนื่องจากน้ำหนักบรรทุก มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา กลศาสตร์โครงสร้าง รหัสวิชา 2121-2011 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) พุทธศักราช 2560 ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดมี 8 บท ประกอบด้วย #โครงสร้าง และ#น้ำหนักบรรทุก สถิตยศาสตร์เบื้องต้น จุดรองรับและการจำแนกโครงสร้าง แรงปฏิกิริยาของคาน แรงภายในคาน ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน และแรงภายในโครงข้อหมุน อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัด และสรุปท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

สารบัญ

บทที่ 1 โครงสร้างและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 2 สถิตยศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 3 จุดรองรับและจำแนกโครงสร้าง
บทที่ 4 แรงปฏิกิริยาของคาน
บทที่ 5 แรงภายในคาน
บทที่ 6 ความสัมพันธ์ของแรงภายในคานและน้ำหนักบรรทุก
บทที่ 7 แรงปฏิกิริยาของโครงข้อหมุน
บทที่ 8 แรงภายในโครงข้อหมุน