กลศาสตร์โครงสร้าง 1 

9786160836079-33207-BMรหัสหนังสือ: 33207
ISBN : #9786160836079
ผู้แต่ง: เอกชัย รัตนโน
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด : 18.7 x 25.6ซม.
จำนวน : 196หน้า
เดือนปีที่พิมพ์ 2562
ราคา 62 บาท

หนังสือกลศาสตร์โครงสร้าง1 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด กฏของนิวตัน องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง สมดุลของระบบแรงร่วมจุด โมเมนต์ของแรง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน รวมถึงความเค้นและความเครียด อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดและใบงาน เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่1ฟิสิกส์-กลศาสตร์และการวัด (Physics-Mechanics and Measurment)
บทที่ 2 กฏของนิวตัน (Newton’s Laws)
บทที่ 3 องค์ประกอบและแรงลัพธ์ของแรง (Components and Resultants of Force)
บทที่ 4 สมดุลของระบบแรงร่วมจุด (Equilibrium of Concurrent Force)
บทที่ 5 โมเมนต์ของแรง (Moment of Force)
บทที่ 6 จุดเซนทรอยด์และจุดศูนย์ถ่วง (Centroid and Center of Gravity)
บทที่ 7 โมเมนต์ความเฉื่อยและรัศมีการหมุน (Moment of Inertia and Radius of Gyration)
บทที่ 8 ความเค้นและความเครียด (Stress and Strain)