การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

9789742122287-33204-BMรหัสหนังสือ: 33204  ชื่อหนังสือ:การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

ISBN: 9789742122287
ผู้เขียน: ผศ.มนัส อนุศิริ
ขนาด: 18.6 x 25.8 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 302 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2548
ราคา 195 บาท

หนังสือการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ได้แนะนำการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กไว้อย่างละเอียด พร้อมมีแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกออกแบบให้เกิดทักษะ จึงสามารถใช้เป็นคู่มือในการออกแบบดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ตลอดจนใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนของอาจารย์ทุกท่านได้ด้วย และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ วิศวกรโยธา ตลอดจนผู้ที่สนใจ
Continue reading “การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก”

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)

6163215048-93201-BMรหัสหนังสือ: 93201  ชื่อหนังสือ: การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)
ISBN: 616-321-504-8
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2556
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 345 หน้า
ราคา 300 บาท

ตำราการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นตำราที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนและใช้กับงานปฏิบัติออกแบบก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ ได้แก่ พื้น, คาน, เสา , ฐานราก, กำแพง, ถังสี่เหลี่ยม, หลังคาแก้ว และอื่นๆ
Continue reading “การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก วิธีหน่วยแรงใช้งาน (Reinforced Concrete Design : Working Stress design)”

การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง

9786160809400-33202-BMรหัสหนังสือ: 33202 ชื่อหนังสือ: การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง
ISBN    : 9786160820856
ผู้แต่ง: รศ. กวี หวังนิเวศน์กุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 448 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2552
ราคา 240 บาท

หนังสือ การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง เล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง   โยธา สำรวจ และสถาปัตยกรรม   ภายในเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรอย่างครบถ้วน เริ่มตั้งแต่การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างการเสนอปริมาณงานและราคาจริงในงานก่อสร้างมาให้ศึกษาเพื่อดูเป็นแบบอย่าง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้เองตามความเหมาะสมต่อไป
Continue reading “การประมาณราคางานวิศวกรรมก่อสร้าง”

การประมาณราคาก่อสร้าง

9789748329130-43203-BMรหัสหนังสือ: 43203 ชื่อหนังสือ:  การประมาณราคาก่อสร้าง
ISBN 9789748329130
ผู้แต่ง: รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ขนาด 18.5 x 25.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 536
สำนักพิมพ์: สสท.
ราคา 330 บาท

หนังสือเล่มนี้มี การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยคำง่าย ๆ และมีรูปประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบก่อสร้างจริง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นลำดับ รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การประมาณการจากแบบก่อสร้าง และ การคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคาร ด้วย
Continue reading “การประมาณราคาก่อสร้าง”

ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

9749058437-93202-BMรหัสหนังสือ: 93202 ชื่อหนังสือ: ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

ISBN: 9749058437
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2552
ราคา 300 บาท

หนังสือ ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

Continue reading “ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร”