การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม

9746861151-13101-BMรหัสหนังสือ : 13101 ชื่อหนังสือ: การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม
ISBN: 9789746861151
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 327
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 280 บาท

หนังสือการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง คุณภาพอากาศ, บำบัดน้ำเสีย, ของเสีย-สารปนเปื้อน, การผลิตน้ำ, การประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรม”

การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1

9744860556-93112-BMรหัสหนังสือ: 93112  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1
ISBN: 9744860553
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 3/2552
ขนาด: 18.6 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 236 หน้า
ราคา 200 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1”

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

9744860588-93109รหัสหนังสือ: 93109 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9744860588
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 5/2559
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 368 หน้า
ราคา 400 บาท

หนังสือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเล่มนี้ ได้เขียนขึ้นเพื่อใช้เป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาโดยทั่วๆไป ตลอดจนผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาการด้านการควบคุมมลพิษ โดยได้รวบรวมเนื้อหาด้านน้ำ
ประปา การระบายน้ำทิ้ง น้ำเสีย ท่ออาคาร มลพิษ ขยะมูลฝอย และมลพิษทางอากาศ เข้าเป็น
เล่มเดียวเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างดี

Continue reading “วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม”

ของเสียอันตราย

9749070720-93114-BMรหัสหนังสือ: 93114  ชื่อหนังสือ: ของเสียอันตราย
ISBN: 9749070720
ผู้แต่ง: ดร. เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
จำนวนหน้า: 650 หน้า
ครั้งที่พิมพ์ : 2/ 2553
ราคา 400 บาท

หนังสือ ของเสียอันตราย เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้พยายามอย่างมากในการเขียนเล่มนี้จนสำเร็จ ผู้เขียนได้ใช้เวลาอย่างมากในการเขียนเล่มนี้ วิชาของเสียอันตรายเป็นวิชาที่มีความสำคัญอย่างมาก นับวันการใช้สารอันตรายในงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรมจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมและการกำจัดสารอันตราย เพื่อไม่ให้ไปกระทบสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ

Continue reading “ของเสียอันตราย”

การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2

ออกแบบท่ออาคาร-2รหัสหนังสือ: 93113  ชื่อหนังสือ: การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2
ISBN:
9744860596
ผู้แต่ง:
ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 4/2561
ขนาด: 18.3 x 25.5 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 310 หน้า
ชนิดปก: ปกอ่อน
ราคา 300 บาท

ตำราชุดนี้ประกอบด้วย 2 เล่ม โดยเล่มแรกจะมีความรู้พื้นฐานที่ช่วยในการออกแบบ สำหรับเล่มที่ 2 จะมีข้อมูลออกแบบและแสดงการคำนวณ ในตารางชุดนี้มีภาพประกอบคำอธิบายมาก ที่เคยใช้ในงานจริงก็มาก มีสูตรคำนวณ ตารางออกแบบและกราฟออกแบบที่ใช้หน่วยวัดเหมาะสมสำหรับวิศวกร

Continue reading “การออกแบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2”