การออกแบบแม่พิมพ์

9789747948080-43005-BMรหัสหนังสือ: 43005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบแม่พิมพ์
ISBN: 9789747948087
ผู้แต่ง: ชาญชัย ทรัพยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 324
ราคา 180 บาท

เนื่องจากหนังสือ เล่มนี้ผู้เขียนแปลจากหนังสือหลายเล่มด้วยกัน ซึ่งมีทั้งหน่วยอังกฤษและหน่วย SI ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งสองหน่วยผสมกัน พื้นฐานที่ต้องใช้ในการอ่านศึกษาเนื้อหาเล่มนี้ก็เพียงแต่มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิชาช่างก็สามารถที่จะศึกษาเข้าใจได้ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนได้พยายามเน้นในแง่ความเข้าใจและพื้นฐานการทำงานของ อุปกรณ์โครงสร้างต่างๆ ของแม่พิมพ์
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นบทๆ ได้ 20 บทด้วยกัน โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถที่จะใช้สอนหรือศึกษาได้จากบทที่ 1 จนถึงบทที่ 20 เนื้อหาจากบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 จะว่าด้วยทฤษฎีและประเภทของงานขึ้นรูปทั้งหมด บทที่ 5 ถึงบทที่ 18 จะว่าด้วยขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งผู้เขียนจะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย บทที่ 19 และบทที่ 20 จะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง
Continue reading “การออกแบบแม่พิมพ์”

คู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)

การเชื่อมมิก-แม๊กรหัสหนังสือ: 13005   ชื่อหนังสือ: คู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)
ISBN: 9746860429
ผู้แต่ง: อ.มานะศิษฏ์ พิมพ์สาร
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 297
ราคา 240 บาท

ปัจจุบัน กระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม เป็นเทคโนโลยี การเชื่อมชนิดใหม่ ที่ถูกนำมาใช้ แทนกระบวนการเชื่อมแบบเดิม ที่ใช้ธูปเชื่อมมากขึ้น โดยมีคนไทย ใช้เทคโนโลยีการเชื่อมแบบใหม่นี้ ประมาณ 50 % ของการเชื่อมทั้งหมด ที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระบวนการเชื่อม อาร์กโลหะก๊าซคลุมนี้ เป็นกระบวนการที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถเพิ่มผลผลิตได้จริง เพราะเป็น กระบวนการเชื่อม ที่ควบคุมง่าย ให้ประสิทธิรอยต่อสูง เชื่อมได้รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการทำความสะอาด งานเชื่อมไม่ต้องใช้ฝีมือช่างเชื่อมสูงนัก ก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที

เนื้อหาของคู่มือการเชื่อมมิก-แม็ก แบ่งออกเป็น 16 บท ได้แก่ การเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม, หลักการเชื่อม, อุปกรณ์การเชื่อม, ก๊าซคลุม, ลวดเชื่อม, ตัวแปรการเชื่อม, ข้อกำหนดรายละเอียดการเชื่อม, จุดบกพร่องในงานเชื่อม, การออกแบบรอยต่องานเชื่อม, ต้นทุนการเชื่อมอาร์กโลหะก๊าซคลุม, วิธีปฏิบัติการเชื่อม, การเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม, การเชื่อมอะลูมิเนียม, การเชื่อมทองแดง, และการเชื่อมท่อ

นอกจากนี้ ยังชี้ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเชื่อม และเครื่องมือต่างๆ, สาเหตุของปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ไว้ในภาคผนวก พร้อมทั้งรวบรวมตารางต่างๆ ที่ผู้ทำงานเกี่ยวกับการเชื่อม อาจต้องใช้ไว้มากมาย เช่น ตารางรายละเอียด เหล็กกล้าคาร์บอน และเหล็กกล้าเจือ, ตารางระบบมาตรฐานเหล็กกล้าไร้สนิม และเหล็กกล้าทนความร้อน, ตารางการเลือกใช้ลวดเชื่อมอะลูมิเนียม และตารางอื่นๆ อีกมากมาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้อ่าน สามารถค้นคว้าทุกๆ อย่างได้จากหนังสือเล่มนี้เพียงเล่มเดียว

Continue reading “คู่มือการเชื่อม มิก-แม็ก (GMAW-Welding)”

แม่พิมพ์ โลหะแผ่น

9789744433701-43001-BMรหัสหนังสือ: 43001   ชื่อหนังสือ: แม่พิมพ์ โลหะแผ่น
ISBN: 9789744433701
ผู้แต่ง/แปล: รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์, รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้งตาทิพย์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 14.5×21.1 cm.
จำนวนหน้า: 210หน้า
ราคา 180 บาท

งานขึ้นรูปโลหะมีองค์ประกอบในการทำงานที่หลากหลายต้องใช้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบิติ เพื่อผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงตามแบบ และยังต้องคำนึงถึงการผลิตในระยะยาวซึ่งหมายถึงความง่ายในการบำรุงรักษา ใช้เวลาในการติดตั้ง-ถอดประกอบน้อย ต้นทุนต่ำ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

Continue reading “แม่พิมพ์ โลหะแผ่น”