โลหะวิทยาเบื้องต้น

9786160800643-33001-BMรหัสหนังสือ: 33001  ชื่อหนังสือ: โลหะวิทยาเบื้องต้น
ISBN    : 9786160800643
ผู้แต่ง: สุรสิทธิ์ แก้วพระอินทร์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.6 x 25.4 ซม.
จำนวน    : 316 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2553
ราคา 195 บาท

นำเสนอความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยาเบื้องต้น ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ เรื่องราวเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่างๆ และโลหะวิทยาในงานเชื่อม การอบชุบโลหะด้วยความร้อน โครงสร้างมาตรฐานของเหล็กกล้าคาร์บอนทุกชนิด แผนภูมิโครงสร้างเหล็กคาร์บอน พร้อมทั้งคำอธิบายศัพท์ และเครื่องมืออุปกรณ์ในการใช้งานทางด้านโลหะวิทยา ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
Continue reading “โลหะวิทยาเบื้องต้น”

คู่มืองานโลหะ

9789746861137-13001-BMรหัสหนังสือ :13001 ชื่อหนังสือ: คู่มืองานโลหะ
ISBN: 9789746861137
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 370
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 310 บาท

หนังสือคู่มืองานโลหะ ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง เหล็ก-ชุบเหล็ก, อุณหภูมิ-ความร้อน, การตัด-การเจาะ, การเคลือบ และการประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “คู่มืองานโลหะ”

เทคโนโลยีพลาสติก

9789749569337-43007-BMรหัสหนังสือ: 43007 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีพลาสติก
ISBN : 9789749569337
ผู้แต่ง:     รศ.บรรเลง ศรนิล
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 418 หน้า
ราคา 230 บาท

ปัจจุบันเทคโนโลยี พลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมความ รู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติกเอาไว้ เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น
Continue reading “เทคโนโลยีพลาสติก”

กลศาสตร์ของวัสดุ

9744860069-93001-BMรหัสหนังสือ: 93001    ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์ของวัสดุ
ISBN: 9744860069
ผู้แต่ง: ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2540
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 608 หน้า
ราคา 300 บาท

Continue reading “กลศาสตร์ของวัสดุ”

การออกแบบแม่พิมพ์

9789747948080-43005-BMรหัสหนังสือ: 43005 ชื่อหนังสือ: การออกแบบแม่พิมพ์
ISBN: 9789747948087
ผู้แต่ง: ชาญชัย ทรัพยากร, ประสิทธิ์ สวัสดิสรรพ์, วิรุฬ ประเสริฐวรนันท์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 324
ราคา 180 บาท

เนื่องจากหนังสือ เล่มนี้ผู้เขียนแปลจากหนังสือหลายเล่มด้วยกัน ซึ่งมีทั้งหน่วยอังกฤษและหน่วย SI ดังนั้น ในหนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งสองหน่วยผสมกัน พื้นฐานที่ต้องใช้ในการอ่านศึกษาเนื้อหาเล่มนี้ก็เพียงแต่มีความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิชาช่างก็สามารถที่จะศึกษาเข้าใจได้ ทั้งนี้เพราะผู้เขียนได้พยายามเน้นในแง่ความเข้าใจและพื้นฐานการทำงานของ อุปกรณ์โครงสร้างต่างๆ ของแม่พิมพ์
หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นบทๆ ได้ 20 บทด้วยกัน โดยในแต่ละบทจะมีเนื้อหาที่สัมพันธ์กัน ซึ่งสามารถที่จะใช้สอนหรือศึกษาได้จากบทที่ 1 จนถึงบทที่ 20 เนื้อหาจากบทที่ 1 ถึงบทที่ 4 จะว่าด้วยทฤษฎีและประเภทของงานขึ้นรูปทั้งหมด บทที่ 5 ถึงบทที่ 18 จะว่าด้วยขั้นตอนพื้นฐานในการออกแบบแม่พิมพ์ ซึ่งผู้เขียนจะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ด้วย บทที่ 19 และบทที่ 20 จะบรรยายถึงขั้นตอนในการทำงานของแม่พิมพ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่าง
Continue reading “การออกแบบแม่พิมพ์”